BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }MEVZUAT


 ANAYASA (2709)

 80 sayılı hal kanunu

 151 sayılı kanun

 190 sayılı Genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararname

 394 sayılı hafta tatili hakkında kanun

 552 sayılı yaş sebze ve meyve hallerinin düzenlenmesi hakk. k hük kararname

 560 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi,ve denetlenmesi hakk. k.hük.kararname

  Gıda üretimi ve satış yerleri hakkındaki yönetmelik

 
 

 618 sayılı Limanlar kanunu

  İstanbul liman tüzüğü

 
 
 

 657 sayılı devlet memurları kanunu

  Disiplin kurulları ve amirleri hakkında yönetmelik

  Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması usulü (DERS NOTLARI)

  Devlet memurlarının geçici süreli görevlendirilmelerine dair yönetmelik

  Devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakk.da yönetmelik

  İlk defa devlet kamu hizmeti ve görevlerine devlet memuru olarak atanacaklar için mecburi yeterlik ve yarışma sınavları genel yönetmeliği

  Belediye zabıtası personel yönetmeliği

  Kılık kıyafet yönetmeliği

  Devlet memurlarının çekilmelerinde devir ve teslim süreleri hakkında yönetmelik

  Devlet memurları sicil yönetmeliği

  Mal bildiriminde bulunulması hakkında yönetmelik

  Memurların hastalık raporlarını verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik

  Devlete ve kişilere memurlarca verilen zararların nevi ve miktarlarının tespiti

 743 sayılı Türk kanunu medenisi(ilgili madd.)

 765 sayılı Türk ceza kanunu

 775 sayılı Gecekondu kanunu

  Gecekondu kanunu uygulama yönetmeliği

 1117 sayılı küçükleri muzır neşriyattan koruma kanunu

 1412 Sayılı Ceza muhakemeleri usulü kanunu

 1475 sayılı iş kanunu

 1319 Sayılı Emlak vergisi kanunu

 1580 Sayılı Belediye kanunu

  Gaz depolarına dair nizamname

  Etiket, tarife, fiyat listeleri yönetmeliği

  Gayrisıhhı müesseseler yönetmeliği

  Gsm yönetmeliğine bir geçici madde ilavesine dair yönetmelik

 1593 sayılı Umumi hıfzıssıhha kanunu

 1608 sayılı Umuru belediyeye müteallik ahkamı cezaiye hakkında 16 nisan 1340 tarih 486 numaralı kanunun bazı maddelerini muaddil kanun

  Uygulama yönetmeliği

 
 

2429 Sayılı Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanun

  Ulusal ve bayramlarda yapılacak törenler yönetmeliği

  Resmi bayramlar ve anma günlerinde anıtlara konulacak çelenklerin hazırlanma, taşınma ve sunulması hakkında yönetmelik

 
 

 2464 Sayılı belediye gelirleri kanunu

  Belediye gelirleri kanununun harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin yönetmelik

  Belediye gelirleri kanununun harçlarla ilgili hükümlerinin uygulanmasına dair yönetmelik

  Belediye tahsilat yönetmeliği

  Belediye bütçesinden yapılacak temsil,ağırlama ve tören giderleri hakk. yönerge

  İlan, reklam ve tanıtım yönetmeliği

 2559 Sayılı polis yetki ve selahiyetleri kanunu

  İçkili yerlere verilecek ruhsatlarla ilgili yönetmelik

 2560 Sayılı İSKİ kanunu

  Atık suların kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliği

 2634 sayılı turizmi teşvik kanunu

 2813 sayılı telsiz kanunu

 2860 sayılı yardım toplama hakkındaki kanun

 2863 Sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu

 

 2872 sayılı çevre kanunu

  Çevre kirliliğini önleme fonu yönetmeliği

  Hava kalitesinin korunması yönetmeliği

2886 sayılı devlet ihale kanunu

2893 sayılı Türk bayrağı kanunu

  Türk bayrağı tüzüğü

 2918 sayılı karayolları trafik kanunu

  Karayolları trafik yönetmeliği

  Trafik işaretleri ile ilgili yönetmelik

 2942 sayılı kamulaştırma kanunu

 2946 sayılı kamu konutları kanunu

 2960 sayılı boğaziçi imar kanunu

  Boğaziçi imar kanunu uygulama yönetmeliği

 3004 sayılı iskelelerin re suretle idare edileceğine dair kanun

 

 3030 sayılı büyükşehir belediyelerinin yönetimi hakkında kanun

  3030 sayılı yasanın uygulama yönetmeliği

 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun

  3091 Sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hk. kanun 

  3096 sayılı Türkiye Elektrik kurumu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, iletimi,dağıtımı ve ticareti  ile görevlendirilmesi hakkında kanun 

 3122 sayılı öğretici ve teknik filimler hakkındaki kanun

 3194 sayılı imar kanunu

  İmar kanununa göre düzenlenmiş imar yönetmeliğinin sığınakla ilgili ek yönetmelik

  Belediye mücavir alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda uygulanacak yönetmelik

  İmar kanununun 18.md.uyarınca yapılacak arazi-arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik

  İmar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelik

  Otopark yönetmeliği

 3257 sayılı sinema ve müzik eserleri  kanunu

 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanunu

  Hayvan sağlığı ve zabıtası yönetmeliği

 3473 sayılı muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve malzemenin yok edilmesi hakkında khk. değiştirilerek kabulü hakkında kanun

  İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı arşiv ve dosyalama yönetmeliği

 3516 ölçüler ve ayarlar kanunu

 3517sayılı Yazılı ve basılı kağıtların kese kağıdı yapılmamasına dair kanun

 

 

 3572 sayılı işyeri açma ve ruhsatlandırma ile ilgili kanun

  İşyeri açma ve çalıştırma yönetmeliği

 (3741 nolu kanun)507 sayılı esnaf ve küçük sanatkarlar kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun

 3621 sayılı kıyı kanunu

  Kıyı kanunu yönetmeliği

 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu

 3004 sayılı İskelelerin ne suretle idare edileceğine dair kanun

 4054 sayılı Rekabetin korunması hakkında kanun

 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanunu

  Tüketici konseyi yönetmeliği

  Tüketici sorunları hakem heyetleri yönetmeliği

 4109 sayılı Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkında kanun

 4207 sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi hakkındaki kanun

  Tütün ve tütün mamülleri ile alkol ve alkollü içkilerin perakende satışı hakkında yönetmelik

 4421 sayılı Türk ceza kanunu ile cezaların infazı hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun

 5442 sayılı il  idaresi kanunu

 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu

 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun

 6301 Öğle dinlenmesi hakkında kanun

 7201 sayılı tebligat kanunu

  Tebligat tüzüğü

  Teseülün menine dair nizamname