BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

ZABITLAR


 TALİKEN TEBLİGAT ZABTI

MUHATABIN                               :  
ADI SOYADI   
İŞİ VE İŞ ADRESİ  :  
TEBLİĞ OLUNACAK EVRAKIN ÖZETİ  :  
TEBLİĞİN SEBEBİ :  
TALİKEN İLANIN HANGİ MERCİDEN VERİLDİĞİ  :  
TEBLİGAT, DAVETİNDE TAZAMMUM EDİYORSA NEREDE VE NİÇİN, HANGİ GÜN VE SAATTE HAZIR BULUNACAĞI  :  
 

       Yukarıda belirtilen adresinizde ...................................................................... sebebiyle, evrakınızın bir Ay müddetle .......................................... divanhanesinde asılı kalmak üzere ..................................... gününde talik olduğunu belirten iş bu Zabıt tarafımızdan müştereken tanzimle imza altına alındı.

 TARİH:......../......../.......

EVRAKIN ASILDIĞI YERİN SORUMLUSUNUN İMZASI  GÖREVLİLER
...........................................  ..........................     ................................. 
       

        Yukarıda belirtildiği üzere, ................................ gününde talik olunan tebliğ evrakı, bir aylık müddetine (evrakta ayrıca süre varsa bir aylık süreye ilave edilecektir) dolarak, ....................... gününde indirildiğini belirten iş bu Zabıt tarafımızdan müştereken tanzimle imza altına alındı.

 TARİH:....../......./.......

EVRAKIN ASILDIĞI VE İNDİRİLDİĞİ YERDEKİ YETKİLİNİN İMZASI  GÖREVLİLER
 
 

NOT: Tebligat Nizamnamesinin 47 inci ve müteakip maddesine uyularak düzenlenmiştir.