BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

ZABITLAR


TALİKEN TEBLİGAT

 (Mail-i İnhidam Durumla İlgili)

         

           .......................................... sayılı yazıları (raporları) gereğince; .................numaralı yer ilgililerine tebligat yapılmak üzere, yapılan soruşturmada, ne mal sahibine ve ne de (Kanunla belirtildiği üzere) içinde oturanlara rastlanmadığından, (veya içinde kimse oturmadığından), mezkür yazıdan bir nüshanın, 3194 Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesine istinaden, Mail-i İnhidam binanın ( dükkanın vs.) kapısına yapıştırılmış olduğunu belirten iş bu Zabıt tarafımızdan müştereken tanzimle imza altına alındı. 

TARİH:....../....../...... 

 

ZABITA MEMURU

 

ZABITA MEMURU

MUHTAR