BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

ZABITLAR

| Gecekondu Yıkım Zabtı | Gecekondu Yıkım Sağcılık Yazısı |

|
Açık Zabıt | Kaçak Yapı Tatil Zabtı | Taliken Tebligat Zabtı |

|
Mühürleme ve Mühür Fekk-i Zabtı | Yedd-i Emin Zabtı |

|
Taliken Tebligat (Mail-i İnhidamla İlgili |

Örnek Zabıt Çalışmalarımız Devam Ediyor,Buraya Eklenecek

ZABITLAR


(AÇIK ZABIT) 

ZABIT VARAKASI

SANIĞIN                                             :
Adı Soyadı  

  :

 
Baba Adı

 : 

 
Doğum Yeri ve Tarihi 

 : 

 
İkametgah Adresi     :  
İşin Nev-i ve Ünvanı    :  
Suçun İşlendiği Yer       :  
Suçun Tarihi 

:

...../..../..... GÜN:................ SAAT:.....................

         

        Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı yerde ....../...../....... günü yapılan kontrolde;

       .................................................................................. ..............................

.................................................................................. ..............................

.................................... olduğu tespit edilmiş olup,

       İş bu Zabıt Varakası ileride yapılacak Yasal işleme esas olmak üzere mahallinde

tanzim ile müştereken imza altına alındı. 

         

 TARİHİ:......../........./..........

 SAAT:...................

İLGİLİSİ GÖREVLİLER
......................................  Zbt.Me.                         Zbt.Me.