BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

ZABITLAR


775 YIKIM ZABTI 

GECEKONDU YIKIM ZABTI 

GECEKONDU YAPANIN   :  ...................................................................
ADI SOYADI   :  ..................................................
BABA ADI   :  ..................................................
DOĞUM YERİ VE TARİHİ   :  ..................................................
İŞİ   :  ..................................................
İKAMETGAH ADRESİ   :  ..................................................
GECEKONDU YAPILAN YER   :  ..................................................
MÜLKİYET DURUMU   :  ..................................................
TASARRUF BELGESİ   :  ..................................................
AÇIK ADRESİ   :  .................................................
   :  .................................................
OLAY                                              :  
 

                              ....../........./........ tarihinde yapılan mıntıka kontrolünde yukarıda ayrıntılı kimliği belirtilen ....................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... yapmakta olduğu tespit edilerek, yapı sahibine arsanın TAPU-ÇAP-RÖPERLİ KROKİ ile İNŞAAT RUHSAT VE EKLERİ sorulduğunda ..................................................................................................... ......................................................................................................................................... demesi sonucunda, 775 Sayılı Kanunun 2 inci Maddesine göre GECEKONDU olduğu tespit edilerek, 775 Sayılı Kanunun 18 inci Maddesine istinaden, kendisine ............. adet Belediye İşçisi ve .................. aracı ile ............. saatte yıktırılmış olup; İş bu Zabıt tarafımızdan yerinde tanzim ile yapı sahibi hakkında 775 Sayılı Kanunun 37 inci Maddesine istinaden Yasal işleme esas olmak üzere müştereken imza altına alınmıştır.

 TARİH:......../........./...........

 

İLGİLİSİ                                       GÖREVLİLER 

.................................           ................................  ....................................