BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none } h2 {margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}

Mahalli İdareler Yasa Tasarısı

58.T.C.Hükümetinin Yerel Yönetimler Reform Yasa Tasarısı

(BELEDİYE ZABITASINI İLGİLENDİREN BÖLÜM)

Tasarının Bu günlerde TBMM'nin gündemine gelmesi bekleniyor...

 

"..................................................

..................

Belediye Zabıtası

Madde 57- Belediye Zabıtası,beldenin düzenini,belde halkının sağlık ve esenliğini korumak,yetkili organların bu amaçla alacakları karar ve önlemlerin yürütülmesini sağlamakla ve işlenen idari ceza yaptırımını gerektiren fiilleri takiple yükümlü üniformalı bir kolluk kuvvetidir.

Belediye Zabıtası bünyesinde imar,çevre,trafik ve turizm gibi ihtisas birimleri oluşturabilir.Belediye Başkanının teklifi ve belediye meclisinin onayı ile bir kısmı güvenlik elamanı olarak görevlendirilebilir.

Belediye Zabıtasının çalışma usul ve esasları,İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir çerçeve yönetmelikle belirlenir.Belediye meclisleri beldenin özel durumunu dikkate alarak çerçeve yönetmeliğe uygun farklı yönetmelikler yapabilirler.

Belediye Zabıtasına emniyet hizmetleri sınıfı personeline emeklilik yönünden tanınan haklar aynen uygulanır.

 

Gerekçe: Madde ile belediye Zabıtasının mevcut görev ve yetkileri düzenlenmekle beraber çağdaş gelişmelere paralel olarak ihtisaslaşmalarına imkan tanınmıştır.

 

Belediye Zabıtasının Görev ve Yetkileri

Madde 58- Belediye sınırları içinde kalmak kaydıyla,belediye zabıtasının görev ve yetkileri şunlardır.

a) Belediye hizmetleriyle ilgili olan ve idari yaptırımı gerekli kılan fiillerin işlenmesini önlemek;

b) İdari yaptırımı gerektiren fiillerin işlenmesi durumunda,durumu bir tutanakla tespit ederek gerekli idari yaptırıma karar verilebilmesini temin için belediye başkanlığına bildirmek;

c) Kanunla öngörülen bazı idari yaptırımları uygulamak;

d) Ulusal bayram,resmi tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde,yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak;

e) Savaş veya yangın,deprem,su baskını gibi doğal afet hallerinde,gerekli önlemleri almak,gerekli yardımı yapmak ve yetkili merci ve amirlerin vereceği görevleri yerine getirmek;

f) Diğer genel veya özel kolluk kuruluşları ile işbirliği yapmak;

g) Cadde,sokak ve diğer kamusal alanlarda izinsiz seyyar satıcılığı önlemek,bu gibi yerlerdeki izinsiz işgalleri kaldırmak;

h) Sahiplerinin rızası aranmaksızın,denetim amacıyla işyerlerine girmek,gerekli denetimleri yapmak,denetim kapsamında ilgililerden bilgi ve belge istemek;

i) Boşaltılması,kapatılması veya yıktırılması hususunda karar bulunan yapılara,sahiplerinin rızası aranmaksızın,girmek ve alınan kararları uygulamak;

j) Savaş veya yangın,deprem,su baskını gibi doğal afet hallerinde,yardım ve kurtarma amacıyla,sahiplerinin rızasını araştırmaya gerek olmadan,kişilere ait konut,işyeri ve benzeri yapılara girmek;

k) Haklarında yapılan işlem dolayısıyla direnen veya uyarıldığı halde mevzuata aykırı davranışta bulunmakta ısrar eden kişiler hakkında adli kovuşturma işlemlerinin yapılabilmesi için genel kolluk ile işbirliği yapmak;

l) Belediye Zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya engel olanlar hakkında,adli kovuşturmaya esas teşkil etmek üzere tutanak düzenlemek;

m) Gıda mevzuatına aykırı şekilde satışa arz edilen gıda maddelerinin satışını önleyerek,bunlara el koymak; kamunun sağlığı açısından zararlı ve tehlikeli olan sair maddelere el konulmasını temin için genel kollukla işbirliği yapmak;

n) Belediye sınırları içindeki yol,sokak,cadde ve meydanlardaki araçların trafik düzenini sağlamak;

o) İzinsiz yapılanmalarda,inşaatta kullanılan malzemelere,araç ve gereçlere el koymak;

p) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

Gerekçe: Madde metninde Belediye Zabıtasının görev ve yetkileri belirlenmiştir.

 

..................................................

.............."

Tasarı İle ilgili Görüşlerinizi Bize Yazabilir ve Forum Servisimizde Tartışabilirsiniz...

www.zabita.hizmetleri.com © 2003

Belediye Zabıtasını Tanıma Tanıtma Araştırma ve Geliştirme Platformu