BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 153)

14.03.2002 Perşembe
Sayı: 24695 (Asıl)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 153)

Maliye Bakanlığından:

631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında

Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe

giren 3 üncü maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 67

inci maddesinin ve 9 ncu maddesiyle de anılan Kanuna eklenen geçici 33 ncü

maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve

uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması

gerekli görülmüştür.

657 sayılı Kanunun 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan

değişiklikten önceki 67 nci maddesinde, diğer şartları taşımakla birlikte üst

derecelerde boş kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların

kazanılmış hak aylıklarının, öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri

dereceyi aşmamak kaydıyla işgal etmekte oldukları kadroların bir üst

derecesine yükseltilebileceği hükme bağlanmıştı.

Yukarıda belirtilen hükme göre, madde kapsamına giren memurlardan, derece

yükselmesine ilişkin diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde boş

kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayanların kazanılmış hak aylıkları,

öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla,

işgal ettikleri kadronun bir üst derecesine takdire bağlı olarak

yükseltilebiliyordu.

631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 657 sayılı

Kanunun 67 nci maddesinde yer alan "boş" ibaresi kaldırılmış ve "bir üst

dereceye yükseltilebilir" ibaresi de "üst derecelerine yükseltilir" olarak

değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle madde hükmü;

"Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için

derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim

durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal

etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir."

şeklini almıştır.

Diğer taraftan, aynı Kararnamenin 9 uncu maddesiyle 657 sayılı Kanuna

eklenen geçici 33 üncü maddede de;

"67 nci madde uyarınca, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde

kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış olan memurlardan öğrenim

durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma süreleri itibarıyla

birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış hak

aylıkları, 1.1.2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine müstehak oldukları

 tarih itibarıyla ve her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir."

hükmü yer almaktadır.

Görüleceği üzere, 657 sayılı Kanunun değişik 67 nci ve geçici 33 üncü

maddelerinin uygulamada birbirinden farklı değerlendirilmesi gerekmektedir.

A) 657 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin uygulanması

1- İlk aşamada, anılan Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen derece

yükselmesine ilişkin diğer şartları 1.1.2002 tarihinden önce taşımakla

birlikte daha önce 67 nci madde hükmünden yararlanamamış memurların kazanılmış

hak aylıklarının, maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 1.1.2002

tarihi itibarıyla kadro şartı aranmaksızın öğrenim durumları itibarıyla

yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla bir üst dereceye yükseltilmeleri

gerekmektedir.

ÖRNEK 1- Lise mezunu olup 5 inci dereceli kadroda 5 inci derecenin 4 üncü

kademesinde bulunan ve terfi tarihi 25.10.2002 olan memurun kazanılmış hak

aylığı;

- Daha önce 67 nci madde uygulamasından yararlanamaması nedeniyle 1.1.2002

tarihi itibarıyla 4 üncü derecenin 1 inci kademesine,

- 25.10.2002 tarihinde 4 üncü derecenin 2 nci kademesine,

- 25.10.2003 tarihinde 4 üncü derecenin 3 üncü kademesine,

- 25.10.2004 tarihinde 3 üncü derecenin 1 inci kademesine,

- İzleyen yıllarda her yıl bir kademe olmak üzere 3 üncü derecenin son

kademesine kadar

yükseltilecektir.

Ancak kadrosunda bir değişiklik olmadığı sürece 5 inci dereceli kadroyu

işgal etmeye devam edecektir.

ÖRNEK 2- Yükseköğrenim mezunu olup 5 inci dereceli kadroda 5 inci

derecenin 6 ncı kademesinde bulunan ve terfi tarihi 10.6.2002 olan memurun

kazanılmış hak aylığı;

- Daha önce 67 nci madde uygulamasından yararlanamaması nedeniyle 1.1.2002

tarihi itibarıyla 4 üncü derecenin 3 üncü kademesine,

- 10.6.2002 tarihinde 3 üncü derecenin 1 inci kademesine,

- İzleyen yıllarda her yıl bir kademe olmak üzere 1 inci derecenin 4 üncü

kademesine kadar

yükseltilecektir.

2- Değişikliğin yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden sonra, derece

yükselmesine ilişkin diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro

olmadığı için derece yükselmesi yapamayacak memurların kazanılmış hak

aylıkları kademe ilerlemelerine müstehak oldukları tarih itibarıyla bir üst

dereceye yükseltilecektir.

ÖRNEK 1- Lise mezunu olup 5 inci dereceli kadroda 5 inci derecenin 3 üncü

kademesinde bulunan ve terfi tarihi 15/8/2002 olan memurun kadrosu 5 inci

derecede kalmakla birlikte kazanılmış hak aylığı;

- 15.8.2002 tarihinde 4 üncü derecenin 1 inci kademesine,

- 15.8.2003 tarihinde 4 üncü derecenin 2 nci kademesine,

- 15.8.2004 tarihinde 4 üncü derecenin 3 üncü kademesine,

- 15.8.2005 tarihinde 3 üncü derecenin 1 inci kademesine,

- İzleyen yıllarda her yıl bir kademe olmak üzere 3 üncü derecenin son

kademesine kadar

yükseltilecektir.

ÖRNEK 2- Yükseköğrenim mezunu olup 3 üncü dereceli kadroda kazanılmış hak

aylığı 19.5.2002 tarihinde 2 nci derecenin 3 üncü kademesinden 4 üncü

kademesine ilerleyecek olan Şefin kazanılmış hak aylığı;

- 19.5.2002 tarihinde 1 inci derecenin 1 inci kademesine,

- İzleyen yıllarda her yıl bir kademe olmak üzere 1 inci derecenin 4 üncü

kademesine kadar

yükseltilecektir.

ÖRNEK 3- Lise mezunu olup 3 üncü dereceli kadroda 3 üncü derecenin 2 nci

kademesinden aylık alan ve terfi tarihi 20.11.2002 olan Şefin kazanılmış hak

aylığı;

- Son altı yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha yukarı olması

durumunda 1.1.2002 tarihi itibarıyla 3 üncü derecenin 3 üncü kademesine,

- 20.11.2002 olan terfi tarihinde 3 üncü derecenin 4 üncü kademesine, 2001

yılı sicil notunun da olumlu olması halinde, 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesi

hükmü uygulanarak aynı tarih itibarıyla 2 nci derecenin 1 inci kademesine,

- İzleyen yıllarda her yıl bir kademe olmak üzere 2 nci derecenin son

kademesine kadar

yükseltilecektir.

ÖRNEK 4- Yükseköğrenim mezunu olup zorunlu atamaya tabi olarak 10.6.2000

tarihinden itibaren kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde fiilen

görev yapan ve terfi tarihi olan 17.4.2001 itibarıyla 5 inci dereceli kadroda

5 inci derecenin 2 nci kademesinde bulunan memurun kazanılmış hak aylığı;

- 17.4.2002 tarihinde 5 inci derecenin 3 üncü kademesine,

- 10.6.2002 tarihinde 64 üncü maddenin son fıkrası hükmü uyarınca 5 inci

derecenin 4 üncü kademesine ve aynı tarih itibarıyla müteakip terfi tarihi

olan 17.4.2003 beklenmeksizin 67 nci madde uygulanarak 4 üncü derecenin 1 inci

kademesine,

- İzleyen yıllarda her yıl bir kademe olmak üzere 1 inci derecenin 4 üncü

kademesine kadar

yükseltilecektir.

3- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, son altı

yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha yukarı olması nedeniyle 1.1.2002

tarihinden itibaren bir kademe ilerlemesinden yararlanacak memurlara, derece

yükselmesine hak kazanmaları halinde, 67 nci maddenin de aynı tarih itibarıyla

uygulanması gerekmektedir.

ÖRNEK 1- Yükseköğrenim mezunu olup 3 üncü dereceli Veri Hazırlama ve

Kontrol İşletmeni kadrosunda 2 nci derecenin 3 üncü kademesinden aylık alan ve

terfi tarihi 15.10.2002 olan memurun kazanılmış hak aylığı;

- Son altı yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha yukarı olması

durumunda 1.1.2002 tarihi itibarıyla 2 nci derecenin 4 üncü kademesine ve aynı

tarih itibarıyla 67 nci madde gereğince 1 inci derecenin 1 inci kademesine,

- İzleyen yıllarda her yıl bir kademe olmak üzere 1 inci derecenin 4 üncü

kademesine kadar

yükseltilecektir.

ÖRNEK 2- Lise mezunu olup 4 üncü dereceli Şef kadrosunda 4 üncü derecenin

6 ncı kademesinden aylık alan ve terfi tarihi 23.12.2002 olan ilgilinin

kazanılmış hak aylığı;

- Daha önce 67 nci madde uygulamasından yararlanamaması nedeniyle,

1.1.2002 tarihi itibarıyla 3 üncü derecenin 3 üncü kademesine,

- Son altı yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha yukarı olması

nedeniyle 1.1.2002 tarihi itibarıyla 3 üncü derecenin 4 üncü kademesine,

- Öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği derecenin 4 üncü kademesinden

aylık almaya hak kazanmış olduğundan, son sicil notunun da olumlu bulunması

halinde, 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uygulanarak aynı tarih itibarıyla 2

nci derecenin 1 inci kademesine,

- 23.12.2002 tarihinde 2 nci derecenin 2 nci kademesine,

- İzleyen yıllarda her yıl bir kademe olmak üzere 2 nci derecenin son

kademesine kadar

yükseltilecektir.

4- 67 nci maddenin uygulanması nedeniyle ilgililere yapılacak derece

yükselmesi; kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylığının derece

ve kademesi aynı olanların her iki aylığına birlikte uygulanacak, farklı

olanlara ise 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 18 inci maddesi

hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

B) 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 33 üncü maddenin uygulanması

Derece yükselmesine ilişkin diğer şartları taşımakla birlikte, üst

derecelerde kadro olmadığı için maddenin yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihine

kadar öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma

süreleri itibarıyla birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda

olanlardan;

- 1.1.2002 tarihinden önce 67 nci madde hükmünden yararlandırılmamaları

nedeniyle işgal ettikleri kadro dereceleri ile kazanılmış hak aylık dereceleri

aynı olan ve kazanılmış hak aylık derecelerinin 7 nci veya daha ileri

kademelerinde bulunanların, bu Tebliğin (A/1) bölümünde yapılan açıklamalar

doğrultusunda 1.1.2002 tarihi itibarıyla 67 nci madde hükmü uygulanarak bir

üst dereceye yükseltildikten sonra,

- 1.1.2002 tarihinden önce 67 nci madde hükmünden yararlandırılmaları

nedeniyle kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üst

derecelerinde olanlardan, kazanılmış hak aylık derecelerinin 4 üncü veya daha

ileri kademelerinde bulunanların

kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri

dereceleri aşmamak kaydıyla, kademe ilerlemelerine müstehak oldukları

tarihlerde yapılmak ve her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle üst

derecelere yükseltilecektir.

İlgililerin birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olup

olmadıklarının tespiti yapılırken 1.1.2002 tarihinden önceki son kadro

derecesi ile kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin mukayesesi

yapılacaktır.

ÖRNEK 1- Yükseköğrenim mezunu olup 5 inci dereceli kadroda 4 üncü

derecenin 7 nci kademesinden aylık alan ve terfi tarihi 31.7.2002 olan memurun

kazanılmış hak aylığı;

- Daha önce 67 nci maddeden yararlanması ve kadro derecesine göre birden

fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olması nedeniyle geçici 33 üncü

madde gereğince her yıl azami bir derece uygulanabileceğinden, 31.7.2002
tarihinde 3 üncü derecenin 5 inci kademesine,

- 31.7.2003 tarihinde 2 nci derecenin 3 üncü kademesine,

- 31.7.2004 tarihinde 1 inci derecenin 1 inci kademesine,

- İzleyen yıllarda her yıl bir kademe olmak üzere 1 inci derecenin 4 üncü

kademesine kadar

yükseltilecektir.

ÖRNEK 2- Lise mezunu olup 5 inci dereceli kadroda 5 inci derecenin 8 inci

kademesinde bulunan ve terfi tarihi 15.10.2002 olan Şefin kazanılmış hak

aylığı;

- Daha önce 67 nci madde hükmünden yararlanamadığından 1.1.2002 tarihi

itibarıyla 4 üncü derecenin 5 inci kademesine,

- Kadro derecesine göre birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda

olması nedeniyle, geçici 33 üncü madde gereğince 15.10.2002 olan terfi

tarihinde 3 üncü derecenin 3 üncü kademesine,

- 2002 yılı sicilinin olumlu ve son altı yıllık sicil notu ortalamasının

90 ve daha yukarı olması durumunda (657 sayılı Kanunun 64 ve 37 nci

maddelerine göre) 1.1.2003 tarihinde 3 üncü derecenin 4 üncü kademesine ve

aynı tarih itibarıyla 2 nci derecenin 1 inci kademesine,

- 15.10.2003 tarihinde 2 nci derecenin 2 nci kademesine,

- İzleyen yıllarda her yıl bir kademe olmak üzere 2 nci derecenin son

kademesine kadar

yükseltilecektir.

ÖRNEK 3- Yükseköğrenim mezunu olup 5 inci dereceli kadroda 30.3.2000

tarihinde 4 üncü derecenin 9 uncu kademesine ilerleyen ve 2001 yılında kademe

ilerlemesi yapamamış memurun kazanılmış hak aylığı;

- 30.3.2002 terfi tarihinde bekleme süreleri de dikkate alınarak geçici

33 üncü madde hükmü gereğince, 3 üncü derecenin 8 inci kademesine,

- 30.3.2003 tarihinde 2 nci derecenin 6 ncı kademesine,

- 30.3.2004 tarihinde ise 1 inci derecenin 4 üncü kademesine,

yükseltilecektir.

ÖRNEK 4- Yükseköğrenim mezunu olup 3 üncü dereceli kadroda 2 nci derecenin

6 ncı kademesinden 7.9.2001 tarihinden beri aylık almakta olan Şefin

kazanılmış hak aylığı, terfi tarihi olan 7.9.2002 tarihinde 1 inci derecenin 4

üncü kademesine yükseltilecektir.

Ancak son altı yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha yukarı olması

halinde, 1.1.2002 tarihinden itibaren bir kademe ilerlemesine hak

kazanacağından, kazanılmış hak aylığı terfi tarihi beklenmeksizin anılan tarih

itibarıyla 1 inci derecenin 4 üncü kademesine yükseltilecektir.

ÖRNEK 5- Yükseköğrenim mezunu olup 5 inci dereceli kadroda 4 üncü

derecenin 7 nci kademesinden aylık alan ve terfi tarihi 15.3.2002 olan memurun

kazanılmış hak aylığı;

- Son altı yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha yukarı olması

durumunda, 1.1.2002 tarihinden itibaren bir kademe ilerlemesine hak

kazanacağından terfi tarihi beklenmeksizin anılan tarih itibarıyla geçici 33

üncü madde uygulanarak 3 üncü derecenin 5 inci kademesine,

- Son altı yıllık sicil notu nedeniyle kademe ilerlemesine müstehak olduğu

1.1.2002 tarihi itibarıyla geçici 33 üncü madde uygulandığından 15.3.2002 olan

terfi tarihinde 2 nci derecenin 3 üncü kademesine yükseltilmeyerek 3 üncü

derecenin 6 ncı kademesine,

- 15.3.2003 tarihinde 2 nci derecenin 4 üncü kademesine,

- 15.3.2004 tarihinde 1 inci derecenin 2 nci kademesine,

- İzleyen yıllarda her yıl bir kademe olmak üzere 1 inci derecenin 4 üncü

kademesine kadar

yükseltilecektir.

ÖRNEK 6- Lise mezunu olup 5 inci dereceli kadroda 30.4.2000 tarihinde 4

üncü derecenin 9 uncu kademesine ilerleyen 1995 - 2000 yılları arasındaki son

altı yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha yukarı olmasına rağmen

ilerleyebileceği kademe bulunmadığından bir kademe ilerlemesinden 1.1.2001

tarihi itibarıyla yararlanamayan ve 30.4.2001 tarihinde, sicil nedeniyle hak

kazanmış olduğu kademe ile birlikte bulunduğu derece ve kademede iki kademe

ilerlemesi yapamamış olan memurun kazanılmış hak aylığı;

- 30.4.2002 tarihinde 3 üncü derecenin 8 inci kademesine (1 yıl kıdemli),

- 1996 - 2001 yılları arasındaki son altı yıllık sicil notu ortalamasının

90 ve daha yukarı olması ve 2001 yılı sicilinin de olumlu bulunması halinde

657 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü gereğince, 1 yıl bekleme süresi de

dikkate alınmak suretiyle 30.4.2002 tarihi itibarıyla 2 nci derecenin 6 ncı

kademesine

yükseltilecektir.


C) 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesinin uygulanması

657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesinde ve maddenin uygulanmasını gösteren

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerinde, memuriyette iken veya

memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin, aynı üst öğrenime tahsile

ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete

giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla,

bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri

başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece

hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltileceği

belirtildiğinden, anılan madde uyarınca yapılacak intibak işlemlerinde emsal

kıyaslaması yapılırken, 67 nci ve geçici 33 üncü madde hükümlerinden

yararlanmış emsallerinin ulaştıkları derece ve kademelerin aşılmaması

gerekmektedir.

ÖRNEK- 1979 yılında liseyi bitirip 15.8.1981 tarihinde memuriyete başlayan

ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanmış bir memurun,

2002 yılında 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirmesi ve 20.10.2002 tarihinde

intibak işleminin yapılması halinde;

İlgilinin durumu:

-----------------

Derece Kademe

------ ------

2002 yılında 9 1 + (20.10.2002-15.8.1981= 21 yıl 2 ay 5 gün

başarılı hizmeti nedeniyle 7 derece 2

ay 5 gün kıdemli.)

2002 yılında 1 1 (2 ay 5 gün kıdemli) olacaktı.

Emsalinin durumu: 1979 yılında liseyi bitirerek ara vermeden 4 yıllık

yükseköğrenime başlayan ve 31.7.1983 tarihinde mezun olup aynı tarihte göreve

başlayan emsali memurun durumu;

Kadro Kazanılmış Hak

Derecesi Aylık Derecesi Kademe

-------- -------------- ------

31.7.1983 9 9 1

31.7.1986 8 8 1

31.7.1989 7 7 1

15.10.1991 6 6 3 (458 sayılı KHK.)

31.7.1994 5 5 3

31.7.1997 5 5 6

31.7.2000 5 5 9

31.7.2001 5 5 9 (1 yıl kıdemli)

01.01.2002 5 4 7 (657 S.K. 67. Md. ve 1 yıl kıdem

dahil)

31.7.2002 5 3 5 (657 S.K. Geçici 33. Md.)

20.10.2002 5 3 5 (2 ay 19 gün kıdemli)

olacaktır.

Yukarıda gösterildiği üzere emsali memur;

- Daha önce 67 nci madde uygulamasından yararlanamaması nedeniyle 1.1.2002

tarihi itibariyle 4 üncü derecenin 7 nci kademesine,

- 31.7.2002 tarihinde geçici 33 üncü madde hükmü gereğince 3 üncü

derecenin 5 inci kademesine

yükseltilecek ve 20.10.2002 tarihi itibarıyla 3 üncü derecenin 5 inci

kademesinde 2 ay 19 gün kıdemli olacaktır.

Bu durumda ilgili, emsalini geçemeyeceğinden 20/10/2002 tarihi itibarıyla

5 inci dereceli kadroda 1 inci derecenin 1 inci kademesine değil emsalinin

derece ve kademesi olan 3 üncü derecenin 5 inci kademesine gelecek ve bu

kademede 2 ay 19 gün kıdemli olacaktır.

Daha sonra;

- 31.7.2003 tarihinde 2 nci derecenin 3 üncü kademesine,

- 31.7.2004 tarihinde 1 inci derecenin 1 inci kademesine,

- İzleyen yıllarda her yıl bir kademe olmak üzere 1 inci derecenin 4 üncü

kademesine kadar

yükseltilecektir.

D) Kadroları kaldırılmış personel hakkında da yukarıda yapılan açıklamalar

çerçevesinde kazanılmış hak aylıkları bakımından anılan Kanunun 67 nci ve

geçici 33 üncü maddeleri hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

E) Kazanılmış hak aylıkları bulunmuş oldukları kadro derecelerinin daha

üst derecelerine yükseltilenlerin aylıkları, yükseltildikleri derecenin

gösterge ve varsa ek göstergesi esas alınarak ödenecektir. Kadro derecesine

bağlı haklar ise işgal edilen kadro derecesine göre belirlenecektir.

F) 657 sayılı Kanunun 67 nci ve geçici 33 üncü madde hükümlerinden

yararlanamadan emekli olanlar hakkında, 26/12/2001 tarihli ve 2001/3486 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde T.C. Emekli Sandığı Genel

Müdürlüğünce gerekli işlemler yapılacaktır.

Tebliğ olunur.