BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

Teşkilat Yasa Tasarısı

Hazırlayanlar: İstanbul Zabıta Müdürleri Birliği

21.01.2003 tarihli toplantılarında dağıtılmış yasa tasarısı

Tasarı maddeler halinde değil düz metin formatında hazırlanmış söz konusu tasarı metni İçişleri Bakanlığına sunulmak üzere bakandan randevu talebinde bulunulmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Başmüfettişlik, İstanbul Belediyesinde de Şube Müdürlüğü Yapmış Olan Sayın Orhan ZİYALAR tarafından hazırlanmış olan tasarı metni aşağıdadır.

Meslektaşlarımıza Duyurulur.

 

Tasarı www.turkhukuksitesi.com a tartışılmak üzere gönderilmiştir. Tıklayın

BELEDİYE ZABITASI TEŞKİLAT GÖREV VE YETKİ YASA TASARISI

             Belediye Zabıtası,belediye ve mücavir alan sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık,selamet,refah ve huzurunu,yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla;beledi suçların işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen beledi suçların takip ve araştırılması ile yükümlü özel bir kolluk gücüdür.

             657 sayılı D.M.K'nun vaaz etmiş olduğu G.İ.H. sınıfı dışında özel bir Belediye Zabıta sınıfı ihdas olunur.

           Belediye Zabıtası personeli üniformalı olup,kıyafet ve teçhizatı İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.Bu hususta yönetmelikte öngörülen melbusat ve teçhizat alımı,temini ilgili belediyece sağlanır.

             Her Belediyede ihtiyaca göre BELEDİYE ZABITA TEŞKİLATI kurulur.

           Belediye Zabıta Teşkilatı Kadrosu; Belediye Zabıta Müdürü,Müdür Yardımcısı,Zabıta Amiri,Başkomiser,Komiser,Komiser Yardımcısı ve Belediye Zabıta Memuru'dur.

            Belediye Zabıtasının görev ve yetki alanları Belediye Mücavir alanları sınırları olup,Büyükşehir Olan yerlerde 3030 sayılı yasa hükümleri gereği belirlenen alanlardır.

            Her Belediyede Belediye Zabıta Teşkilatı hizmetin yoğunluğuna ve niteliğine göre 1500 ila 3000 kişiye bir memur isabet edecek şekilde ilgili Beledyece kadrolandırılır. Belediye Meclisince kabul edilen kadro cetvelleri mahalli en büyük mülki amirin onayı ile kesinleşerek uygulanır.

            Belediye Zabıta Teşkilatı,doğrudan doğruya Belediye Başkanının ve Belediye Şubelerine ayrılan yerlerde Şube Müdürlerinin emri altında bulunur.En büyük Belediye Zabıta Amiri ,Zabıta Müdürü'dür.Şubelere ayrılan Belediyelerde ise en büyük Zabıta Amiri, Merkez Zabıta Amiridir.

            Belediye Zabıta hizmetlerinde süreklilik asıldır.Ulusal bayram,genel tatil ve hafta tatili günlerinde ve günün 24 saatinde Zabıta hizmeti aksatılamaz.Çalışma saatleri bu sürekliliği sağlayacak şekilde ve haftada 40 saati geçmemek üzere ilgili Belediye Zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile tespit olunur.Fazla çalıştırılan saatlere ait ücret Belediye Meclisince Belirlenen Miktar üzerinden ödenir.

             Belediye Zabıta teşkilatının çalışma saatleri iş yoğunluğuna göre haftada 40 saat kaydına bağlı olmaksızın en büyük Zabıta Amirinin teklifi üzerine Belediye Başkanınca belirlenir.

             Olağanüstü hal,savaş ve afet durumlarında Belediye Başkanı gerekli gördüğünde,şartların gerektirdiği ölçüde izinleri tehir edebilir veya kullandırmayabilir.

            Günün 24 saatinde,hizmetin gereği olarak,çok zor koşullarda çalışma durumunda olan Zabıta personelinin,hizmetin özelliği nedeniyle,emeklilik sürelerine her yıl için 3(üç) ay fiili hizmet müddeti eklenir.Ayrıca bu hizmetlerle ilgili olarak ne nam altında olursa olsun almakta ve alcak oldukları ücret emekli keseneklerine yansıtılır.Bu madde hükmü,halen çalışmakta olanlara,göreve başladıkları tarihten itibaren uygulanır.

              Belediye Zabıtası peşin para cezalarını makbuz karşılığında tahsil etmeye yetkilidir.

              Belediye Zabıtasının,emir ve yasakları ihlal edenlere kimlik sorma yetkisi olup istendiğinde derhal ibraz etme zorunluluğu vardır.

             Belediye Zabıtası,yasal görevini yapmasına engel olanlar hakkında tutanak düzenleyerek Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi ile suç duyurusunda bulunur.

             Belediye Zabıtası görev esnasında,karşılaştığı direnme veya saldırının niteliğine ve derecesine göre etkisiz kılacak şekilde,kademeli olarak artan nispette bedeni güç ve gerektiğinde kelepçe kullanır.

             Belediye Zabıtasının saldırıya uğraması halinde meşru müdafa  ile ilgili olarak her türlü yasal hakları saklı olup;karşı gelenler Devlet Zabıtasına karşı gelenler gibi ceza görür.

           Belediye Zabıtası;Görev esnasında yardım gerektiren hallerde devlet zabıtasından yardım ister.Devlet zabıtası derhal ve geciktirmeksizin yardım etmekle yükümlüdür.

               Belediye Zabıtasının atanmasında 657 sayılı D.M.K.'nun 48nci maddesinde yazılı genel ve özel şartlar aranır.

              Belediye memurluğu giriş sınavını kazananlardan Belediye Zabıtası kadrosuna atanmak için müracat edenler tahsil durumuna göre tercih edilmek üzere koşulları yasanın uygulama yönetmeliğinde belirlenir.

              Belediye Zabıtasının atanmasını müteakip asaleti tasdik olmadan özel meslek temel eğitimini alır.Bu eğitim sonucundaki sınavda başarılı olamayanların eğitim durumlarına uygun Belediye içi başka kadroya atanması yapılır.

             Belediye Zabıtası Belediye sınırları ile mücavir alan sınırları içinde Belediyenin kendine bağlı işletmeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmelerin gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin işlettikleri karayolu,demir yolu ve deniz yollarında toplu taşım hizmeti veren tüm vasıtalarda beledi emir ve yasaklarının araştırılması,takibi,tespiti ve cezalandırılması ile ilgili görev ve yetkilerinin ifası bakımından günün 24 saati,hafta tatili günleri dahil ücretsiz olarak seyahat etme hakkına sahiptirler.

              Ücretsiz seyahat hakkının emekli teşkilat mensuplarına da uygulanacak şekilde düzenleme yapılarak Kanunun (..... nci) maddesinde düzenlenmiş bulunan toplu taşıma araçlarından ücretsiz seyahat edebilme hakkı sağlanır.

              Belediye zabıtasına günün ve çağın gelişmeleri göz önünde bulundurularak mesleki ve genel kültürü ile ilgili eğitim ve öğretim verilir.Diğer hususlar yönetmelikte belirlenir.

               a)  Belediye Zabıtası personeli arasından münhal kadro bulunmak,yüksekokul mezunu olmak,kadro derecesi uygu olmak,en az 3 yıl başarı ile Belediye Zabıta Memurluğu yapmış olmak,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği sicil ve diğer şartları uygun olanlar arasından Belediye Zabıtasının en büyük amirinin talebi ve gerekli görüldüğünde Belediye Başkanı tarafından Belediyenin üst görevlilerinden oluşturulacak en az 3 kişilik kurulun kararı üzerine başkanın onayı ile yeterli görülenler Belediye Zabıta Komiser Yardımcısı olarak atanır.

                b)   Maddenin (a) bendinde aranan hususlar bir alt rütbede 3 yıl başarı ile çalışmış olmak kaydıyla Müdür ve Müdür Yardımcıları hariç diğer rütbelilerin atamalarında da uygulanır.

               c)   Yönetici konumunda bulunan Müdür ve Müdür Yardımcısı Kadrolarına atamada Başkanın takdir yetkisi 657 sayılı Devlet memurları kanununun 68nci maddesi hükmü mahfuz kalmak ve ayrıca Belediye Zabıta teşkilatında en az (1) bir yıl ile (6) altı yıl arası müddetle rütbeli olarak başarılı hizmet yapmış olmak koşulu ile atanması esastır.

                d)    Tahsil durumlarının yeterli bulunmaması halinde bir alt tahsil durumu aranır.

               Belediye Zabıtası,yasaların ve yetkili organların vereceği görevleri yerine getirebilmek için Belediye sınırları ve mücavir alan içinde,karada ve denizde,sabit veya mobil her türlü mekanlarda;

             1- Umuma açık yerlere,kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen yerlere,boşaltılması veya yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı,ev veya müesseselere girmeye,gerekli kontrolleri yapmaya,sahip ve işletmecilerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye,

               2-Savaş ve doğal afetler halinde yardım veya ikaz maksadı ile zaman kaydına tabii olmaksızın ev,dükkan ve müesseselere girmeye yetkilidir.

             3- Bu kanunda belirtilen görevler dışında diğer özel kanunların ve bu kanunun uygulama yönetmeliğinin Belediye Zabıtasına verdiği görevleri ifa eder.

             Büyükşehir Belediyesi yönetimi olan yerlerde Belediye Zabıtasının hizmet,eğitim ve koordinasyon ile ilgili uygulama kararlarını almak ve uygulamakla yetkili Zabıta Daire Başkanlığı kadrosu ihdas olunur.Eğitim ve hizmet ile ilgili uygulamalar 3030 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle belirtilir.

             Bu kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelik bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (6) altı ay içinde hazırlanarak uygulamaya konulur.Uygulamaya konuluncaya kadar 15-Temmuz-1969 tarih ve 13249 sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunan Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği  hükümleri uygulanır.

              Diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri kaldırılmıştır.

              Bu kanunun uygulanmasını göstermek amacıyla İç işleri Bakanlığınca Yönetmelik düzenlenir.

              Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

              Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.