BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

Zabıta Hizmetleri

 

Pendik Belediyesinin Hazırlamış Olduğu Mahalli İdareler Yasa Tasarısı BELEDİYE ZABITASI alt bölüm Hakkında Görüş ve Tekliflerimiz

tasarının tam metni http://www.pendik-bld.gov.tr/forumlar/kanun.htm

" BELEDİYE ZABITASI

Madde 104 – Belediyelerin zabıta kadrosunun sayısı, bu Kanunla sınırlandırılan belediye personeli sayısına ek olarak, Türkiye genelinde yapılan son genel nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre beldenin yerleşik nüfusu dikkate alınarak en çok iki bin kişiye bir zabıta memuru düşecek şekilde belirlenir.

 Madde 105 - Belediye zabıtasının görev ve yetkileri, belediye başkanının teklifi ve belediye meclisinin aynen veya değiştirerek onayıyla çıkarılacak bir Yönetmelikte gösterilir.

 Madde 106 - Belediye zabıtası kadrosu; belediye zabıta müdürü, gerektiği kadar  müdür yardımcısı ile başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve zabıta memurlarından oluşur.

 Madde 107 - Belediye zabıta personeli, hizmet gereklerine göre belediye meclisinin vereceği kararla imar, çevre, trafik, sağlık ve turizm gibi konularda iş bölümü ve ihtisaslaşmaya gidebilir.

 Madde 108 - Belediye zabıtasına yaptıkları fazla çalışma karşılığı fazla mesai ücreti ödenir. Fazla mesai ücretinin miktarı, belediye meclisince belirlenir.

 Madde 109 – Belediye zabıta memurlarının, memurluğa atanması için gerekli nitelikler, alacakları eğitim, terfi ve yükselmeleri, meslekten çıkarılmaları, kıyafet ve kullanacağı savunma silahları ile aletler İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir tip Yönetmelikte gösterilir. Belediyeler, yöresel özelliklere göre bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ilave prensipler tespit edebilir.

 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte zabıta memurluğu yapanlardan Yönetmelikteki şartları taşımayanlar, zabıta memurluğundan alınarak belediyede normal memur kadrolarına atanırlar.

 Madde 110 - Belediye zabıtasına karşı gelenler Devlet zabıtasına karşı koyanlar gibi ceza görürler.

 Madde 111 - Devletçe lüzum görülen beldelerde belediye zabıtası görevleri Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile devlet zabıtasına verilebilir. Bu takdirde belediye yönetimi zabıta masrafına her iki bin nüfusa bir zabıta memuru masrafı isabet edecek surette katılır.

 Madde 112 – Zabıta amir veya memurlarından yeteri kadarı belediye başkanının onayı ile başkanlığın uygun göreceği makamlarda veya tesislerde güvenlik görevlisi olarak görevlendirebilir. Bu memurlar, özel güvenlik memurlarının tüm yetkilerine sahip olurlar.

 Madde 113 - Belediye zabıtası Belediye başkanına bağlı olarak çalışır. Belediye Başkanının onayı olmadan zabıtaya görevinin dışında bir görev yüklenemez. Zabıtanın sevk ve idaresi doğrudan Başkan veya bu konuda bizzat yetki verdiği kişi tarafından yapılır.

 Madde 114 - Lüzum görülen yer ve zamanlarda Belediye meclisinin önerisine dayalı olarak İçişleri Bakanlığın kararı ile Belediye zabıtasının silah taşımasına izin verilebilir. "

Söz Konusu Aşağıdaki Görüşlerimiz PENDİK BELEDİYESİNE iletilmiştir.

www.zabita.hizmetleri.com Görüş ve Tekliflerimiz

1-      Madde 105- Belediye zabıtasının görev ve yetkileri, belediye başkanının teklifi ve belediye meclisinin aynen veya değiştirerek onayıyla çıkarılacak bir yönetmelikle gösterilir.

 

Gerekçe;

Bu madde  ile Belediye zabıtasının Görev ve Yetkilerinin Belediye meclislerince belirleneceği hükmolunmuştur. Buradan anlaşılıyor ki Türkiye genelinde Belediye Zabıtası Yetki ve Görev Yönetmeliği adı altında yaklaşık 3200 yönetmeliğin gerekliliği ve ortaya çıkacağı mutlaktır. Çünkü her belediye bu maddeye atıf yaparak Görev ve Yetki Yönetmeliği çıkaracak ve bu durum özellikle büyük kentlerde görev ve yetki kargaşası doğuracaktır.

 Belediye zabıtasının birlik ve beraberliğinin nasıl tesis edilebileceği,uygulamalardaki ayrılıkların nasıl giderileceği tartışmalarına bu maddenin yeni bir boyut kazandıracağı aşikardır.Bu yaklaşım Belediye zabıtasının halk nazarında yıpranmasına ve itibar kaybetmesine sebep olabilir,ve böylesi yönetmeliklerden doğacak farklı uygulamalarla,belediyeler arasındaki uyum ve ahengin bozulacağı da dikkate alınmalıdır.

 

Teklifimiz;

1- Madde 105-Belediye zabıtasının görevi;Belediye ve mücavir alan sınırları içinde beldenin düzenini korumak,Belde halkının sağlık,selamet,refah ve huzuruna ilişkin belediyelere ve belediye zabıtasına görev ve yetki veren kanun,kanun hükmünde kararname,tüzük ve yönetmeliklerdeki yazılı hükümlere,yetkili organların bu yönde alacakları kararlara,muhalif hareket edenleri takip,işlenen suçları men ve bu sebeplerden dolayı alakalılar hakkında usunlünce zabıt tanzim ve katileşen belediye cezalarını infaz ile bu maksadın temini için memur bulundukları bölgeyi daima murakabe ve nezaret altında bulundurmakla mükelleftir.

 Belediye zabıtası bu görevlerin ifasında ,bu kanunun ve diğer hususi kanunların verdiği yetkileri kullanır.

Diğer hususlar İçişleri  Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

 

 

2-      Madde 107- Belediye zabıta personeli,hizmet gereklerine göre belediye meclisinin vereceği kararla imar,çevre,trafik,sağlık ve turizm gibi konularda iş bölümü ve ihtisaslaşmaya gidebilir.

 

Gerekçe;

İhtisaslaşma konusunda alınacak kararların ardından yönetmelik ihtiyacı doğacağından ,ve bu yönetmeliklerin ihtisas alanları ile ilgili olacağından maddenin devamına aşağıdaki metnin eklenmesi,

 

Teklifimiz;

2-     Madde 107-  “.................. Bu konularla ilgili personel ,çalışma usul ve esasları kapsayan yönetmelikler belediye meclislerince çıkarılır”       

 

  

3-    Madde 108- Belediye zabıtasına yaptıkları fazla çalışma karşılığı fazla mesai ücreti ödenir. Fazla mesai ücretinin miktarı,belediye meclisince belirlenir.

 

Gerekçe;

Belediye zabıta hizmetlerinin sürekliliği düşünüldüğünde,bu hizmet sürekliliğinde kendi elinde olmadan bir başka görev gereği yer alamayan memurlara haksızlık yapılabileceği kanaati doğmaktadır. Ayrıca belediye zabıtasının fazla çalışma saatlerini kayda almak nerede ise imkansızdır. Söz konusu bu madde ile kazanılmış bir hak kın geri alınması söz konusudur.

 

Bu türden maddi hataların önüne geçilebilmesi bakımından aşağıdaki metin madde 108 olarak  dikkate alınması,

 

Teklifimiz;

3-      Madde 108- Görevlerinin mahiyeti icabı çalışma saatleri günün 24 saatini kapsayan ve çalışma sürelerinin tespiti mümkün olmayan Belediye zabıtasına ,Belediye meclisince tespit edilen maktu fazla çalışma ücreti ödenir.

 

Belediye zabıtasının  yıllık izin ve sağlık raporu aldığı günlerde dahi fazla çalışma ücretinde kesinti yapılmaz.

   

4-      Madde 110- Belediye zabıtasına karşı gelenler Devlet zabıtasına karşı koyanlar gibi ceza görürler;

 

Gerekçe;

Bu madde hükmü 1580 sayılı Belediye kanununun 108nci maddesinde olduğu halde belediye zabıtası bu madde hükmünden bir fayda sağlayamamıştır. Bu  madde ile belediye zabıtasına bir güç kazandırılmak istenmişse de 765 sayılı Türk ceza kanununda karşılık bulamadığı için uygulanabilirliği zorlaşmıştır. Bu kanunun metnin de bu hükmün olması tek başına yeterli değildir. Bu maksadın temini,

 

1-765 sayılı Türk ceza kanununun 254 ncü maddesinin 1.fıkrasının değiştirilmesi,

2- 765 sayılı Türk ceza kanununun 266ncı maddesinin 1inci fıkrasının 1.bendinin değiştirilmesi,

3-765 sayılı Türk ceza kanununun 266ncı maddesinin 1inci fıkrasının 2.bendinin değiştirilmesi,  

ile mümkün olacaktır.

Bu maddelerin değiştirildiğini var sayarak

 

Teklifimiz;

4-   Madde 110- Belediye Zabıtasına Karşı Koyma;Belediye zabıtasının saldırıya uğraması halinde meşru müdafa ile ilgili olarak her türlü yasal hakları saklı olup,Karşı gelip mukavemet edenler ,765 sayılı Türk ceza kanununun ilgili madde hükümlerince cezalandırılır.

 Belediye Zabıtasının Zor Kullanması;Belediye Zabıtası Görev Esnasında karşılaştığı direnme,zorluk,çıkarma veya saldırının niteliğine ve derecesine göre fiili durumu etkisiz kılacak şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni güç ve gerektiğinde maddi güç olarak jop ve kelepçe kullanır. Gecikmeksizin, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

 Görevin Engellenmesi;Belediye Zabıtası,yasal görevini yapmasına engel olanlar hakkında tutanak düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına tevdi ile suç duyurusunda bulunur.

 

5-      Madde 112-  Zabıta amir ve memurlarından yeteri kadarı belediye başkanının onayı ile başkanlığın uygun göreceği makamlarda veya tesislerde güvenlik görevlisi olarak görevlendirebilir [görevlendirilebilir] .Bu memurlar ,özel güvenlik memurlarının tüm yetkilerine sahip olurlar.

 

Gerekçe;

Belediye zabıta görevinin nitelik açısından Devlet zabıtasına benzemesi nedeni ile,Kamu hizmeti gören bir KOLLUĞA böylesi durumlar için Devlet zabıtasına tanınan yetkiler verilmelidir.

“........özel güvenlik memurlarının tüm yetkilerine “ ibaresinin  değiştirilmesi,

 

Teklifimiz;

5-      Madde 112- Zabıta amir ve memurlarından yeteri kadarı belediye başkanının onayı ile başkanlığın uygun göreceği makamlarda veya tesislerde güvenlik görevlisi olarak görevlendirebilir [görevlendirilebilir] .Bu memurlar ,aynı kayıt ve şartlarla ,Devlet zabıtasına tanınan tüm yetkilere sahip olurlar.

 

 

6-      Madde 113- Belediye zabıtası Belediye başkanına bağlı olarak çalışır. Belediye Başkanının onayı olmadan zabıtaya görevinin dışında bir görev yüklenemez. Zabıtanın sevk ve idaresi doğrudan Başkan veya bu konuda bizzat yetki verdiği kişi tarafından yapılır.

 

 

Gerekçe;

Büyükşehir belediyelerinde özellikle metropol kentlerde Zabıta hizmetlerinin bütünlüğünü ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Belediye Zabıtası, Daire başkanlığı olarak tesis edilmelidir.

 

“......bizzat yetki verdiği kişi tarafından yapılır.” İbaresinden sonra gelmek üzere ,

 

Teklifimiz;

6-    Madde 113- Belediye zabıtası Belediye başkanına bağlı olarak çalışır. Belediye Başkanının onayı olmadan zabıtaya görevinin dışında bir görev yüklenemez. Zabıtanın sevk ve idaresi doğrudan Başkan veya bu konuda bizzat yetki verdiği kişi tarafından yapılır.

 

Büyükşehir belediyelerinde bu bağlılık Zabıta Hizmetleri Daire Başkanlığı ile sağlanır. Bu belediyelerde Belediye zabıtası Zabıta Hizmetleri Daire Başkanlığı altında teşkilatlanır.

 

 

EKLENMESİ TEKLİF EDİLEN MADDELER

 

Ek Madde 1- Sınıfı;Belediye Zabıta personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinde “Belediye Zabıtası Hizmetleri” olarak tesis edilir. Bu sınıf bu kanun hükümlerince Zabıta Teşkilatı mensubu personeli kapsar.

 

Ek Madde 2- Fiili Hizmet Müddeti;Günün 24  saatinde hizmetin gereği olarak çok zor koşullarda çalışma durumunda olan  zabıta personelinin hizmet özelliği nedeniyle emeklilik sürelerine her yıl için 3 (üç) ay fiili hizmet müddeti eklenir.

 

Ek Madde 3-  Emeklilik Kesenekleri;Bodrolarına yansıyan her ne nam altında olursa olsun almakta ve alacak oldukları ücret emeklilik keseneklerine yansıtılır. Bu madde hükmü, bu kanunun yürlüğe girdiği tarih itibari ile çalışmakta olanlara göreve başladıkları tarihten itibaren uygulanır

 

Ek Madde 4- Yaş Haddi; Belediye zabıtası amir ve memurlarının yaş haddi Devlet zabıtasına tatbik edilen hükümlere göre hesap edilir.

 

Ek Madde 5- Maluliyet;Vazife başında veya vazife dolayısı ile yaralanan,malul olan Belediye zabıta amir ve memurları için Devlet zabıtası hakkında tatbik olunan hükümler uygulanır.

 

         İlave ve düzeltilmesi istenilenler bunlardan ibaret olup ,Bu beklentilere olumlu bir yaklaşım gösterileceğini umarak ;Daha güçlü yerel yönetimler,daha çağdaş ve etkin belediyeler ve buna paralel olarak yeniden yapılandırılan Belediye zabıtası ile kentlerin ve kent sakinlerinin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına ve beklentilerin çeşitliliğine cevap verebilmek mümkün olacaktır.

 

www.zabita.hizmetleri.com