BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }


LPG YÖNETMELİĞİ


Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

12.02.2002 Salı
Sayı: 24669 (Asıl) 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Karar Sayısı: 2002/3563

Bakanlar Kurulundan:

Ekli "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 3.12.2001 tarihli ve 014122 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 3.1.2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ile çalışan

motorlu taşıtlar için ikmal istasyonlarının kurulması, emniyet kuralları,

kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve

esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ile çalışan

motorlu taşıtlar için ikmal istasyonları ile ilgili yer seçimi, tesis izni ve

açılma ruhsatı verilmesi esasları ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet

göstermeyen tesisler hakkında yapılacak işlemleri kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3030 sayılı

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 1705 sayılı Ticarette

Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 4077

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1475 sayılı İş Kanunu, 3194

sayılı İmar Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 7397 sayılı Sigorta

Murakabe Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte yer alan terimlerin tanımları aşağıda

belirtilmiştir.

a) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG): Petrolün damıtılması ve

parçalanması sırasında elde edilen ve sonradan basınç altında sıvılaştırılan,

başlıca propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların

karışımıdır.

b) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin

İkmal İstasyonu: LPG'nin sabit tanklarda depolandığı, yakıt olarak LPG'yi

kullanan sabit depolu karayolu taşıtlarına dispenser vasıtasıyla ikmal

hizmetinin verildiği istasyonlardır.

c) Dispenser: LPG'nin ölçülerek sabit depolu motorlu taşıtlara

doldurulmasını temin eden ünitedir.

d) Depolama Yeri: LPG'nin depolanmasında kullanılan depolama tankı veya

tanklarının bulunduğu yerdir.

e) Depolama Tankı: LPG'nin basınç altında depolanabileceği, anma hacmi

108,5 litreden büyük olan ve ilgili standardlara göre yapılmış atmosfere

kapalı kaptır.

f) Pompa ve Aksamı: LPG'nin depolama tankından emilip dispenserlere

basınçlı olarak sevk edilmesini sağlayan ünitedir.

g) Taşıt Dolum Yeri: Motorlu taşıtların tanklarına LPG doldurulması için

gerekli tesisatın bulunduğu yerdir.

h) Dökme LPG Dolum Yeri: Tankerlerden depolama tanklarına dolum

yapılırken, dolum işlemleri esnasında tankerlerin durduğu, bağlantıların

sökülüp takıldığı ve atmosferinde LPG buharının bulunabileceği yerdir.

ı) İdari ve Yardımcı Tesisler Yeri: LPG ikmal istasyonunun idari, ticari

ve sosyal faaliyetlerinin yürütüldüğü, istasyona ait makine ve ekipmanların

bakımlarının yapıldığı, binaların ve istasyonun ihtiyacı olan elektrik,

basınçlı hava ve su temin ünitelerinin bulunduğu yerdir.

j) TS 11939 Standardı: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal

İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları standardıdır.

k) Geçiş Yolu: Taşıtların LPG ikmal istasyonuna girip çıkması için

yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde

kalan kısmıdır.

l) Sağlık Koruma Bandı: LPG ikmal istasyonunun çevreye olabilecek zararlı

etkisi dikkate alınarak, kendi parseli içinde istasyon etrafında bırakılması

gereken iskan dışı alandır.

m) Yetkili Makam: Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde,

büyükşehir belediye başkanlığı veya büyükşehir belediye başkanının yetkisini

devredeceği ilçe belediye başkanlığıdır. Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan

sınırları dışında ise valiliktir.

n) İnceleme Kurulu: Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları

içinde, büyükşehir belediye başkanlığınca veya büyükşehir belediye başkanının

yetkisini devredeceği ilçe belediye başkanlığınca görevlendirilecek hekim ya

da mühendis bir başkan ile en az iki teknik eleman üyeden oluşan kuruldur.

Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alan dışında ise valilikçe

görevlendirilecek hekim ya da mühendis bir başkan ile en az iki teknik eleman

üyeden oluşan kuruldur.

o) Yer Seçimi İzni: LPG ikmal istasyonunun, kurulması öngörülen yerde

kurulup kurulamayacağına dair yetkili makamın yazılı iznidir.

p) Kurma İzni Belgesi: İşverenin tesise ait gerekli plan, proje ve

belgelerle müracaatı üzerine, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olması

halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilecek belgedir.

r) Tesis İzni: Kurulacak LPG ikmal istasyonuna Yer Seçimi İzni verildikten

sonra başvuruyu yapanın gerekli şartları yerine getirmesini müteakip yetkili

makam tarafından verilen yazılı izindir.

s) Deneme İzni: Bu Yönetmeliğe uygun ve onaylı projelerine göre kurulan

LPG ikmal istasyonunun, planlanan şekilde faaliyetini sürdürüp sürdürmediği ve

alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için, yetkili makamın

yazılı izni ile birlikte İnceleme Kurulunun denetiminde belli bir süre ile

verilen geçici izindir.

t) İşletme Belgesi: İşyeri kurulup Deneme İzni alarak faaliyete geçtikten

sonra Kurma İzni Belgesine esas plan, proje ve belgelere uygun olarak

kurulduğunun tespiti halinde ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata

aykırı husus bulunmaması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

tarafından verilecek belgedir.

u) Açılma Ruhsatı: Tesis İzni verilmiş, onaylı projesine uygun olarak

kurulmuş ve uygunluğu tespit edilmiş LPG ikmal istasyonunun faaliyet

göstermesine, yetkili makam tarafından verilen yazılı izindir.

v) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Dağıtım Şirketi: Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden otogaz dağıtım ve

pazarlama şirketi statüsü almış olan LPG dağıtım şirketidir.

y) UKOME: Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım ve Koordinasyon

Merkezidir.

z) Sorumlu Müdür: Kimya, makine, petrol veya çevre mühendisliği

dallarından herhangi birisinin eğitimini almış ve LPG ikmal istasyonunda

işleri yürütmek üzere görevlendirilen kişidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Emniyet Mesafeleri, Genel Kurallar ve Emniyet

Kuralları, LPG Depolama Tankları ve Sağlık Koruma Bandı

Kuruluş

Madde 5- LPG ikmal istasyonlarının; konut dışı kentsel çalışma alanları,

sanayi alanları, organize sanayi alanları, küçük sanayi alanları, akaryakıt

istasyonu alanları, depolama alanları ve ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında kurulması halinde imar planı tadilatına gerek yoktur.

Bu alanların dışındaki alanlarda LPG ikmal istasyonu kurulmak istenmesi

halinde imar planı tadilatı yapılması zorunludur.

Emniyet mesafeleri

Madde 6- LPG ikmal istasyonları ve bu istasyonlarda bulunan; depolama

tankları, dispanserler, pompa ve aksamı, idari ve yardımcı tesisler ve bunun

gibi yerlerin; komşu arsa sınırı, karayolu, demiryolu, binalar, metro hatları,

okul, cami, hastane, çocuk parkı, doğal gaz reglaj ve baz istasyonları,

akaryakıt dispenserleri, depolama tankları ve bunun gibi yerlere olan

mesafeleri, TS 11939 standardına uygun olacaktır.

Ayrıca yolların kenarında yapılacak ve açılacak LPG ikmal istasyonları

için Geçiş Yolu İzin Belgesinin alınmasında;

a) Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağındaki yolların

kenarında yapılacak ve açılacak LPG ikmal istasyonları için Karayolları Genel

Müdürlüğünden,

b) Belediyelerin yapım ve bakım ağındaki yolların kenarında yapılacak ve

açılacak LPG ikmal istasyonları için,

1) Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde UKOME

Kurulundan,

2) Diğer belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye

başkanlığından, görüş alınacaktır.

Genel kurallar ve emniyet kuralları

Madde 7- Bir LPG dağıtım şirketi ile bayilik sözleşmesi yapılmadan LPG

ikmal istasyonu kurulamaz ve işletilemez.

LPG ikmal istasyonunun bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulmasından,

kuruluş standartlarının sağlanmasından, sürekliliğinden ve

belgelendirilmesinden, ayrıca sisteme en az altı ayda bir yapılacak

bakımlardan, işletme kusurları dışında, LPG ikmal istasyonu yetkilileri ile

birlikte, bu istasyonlarla bayilik sözleşmesi yapan LPG dağıtım şirketleri de

sorumludurlar.

LPG dağıtım şirketlerince, bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli ruhsat

veya izinleri almamış LPG ikmal istasyonlarına LPG teslimatı yapılamaz.

LPG ikmal istasyonlarında; istasyonla ilgili genel kurallarda ve

istasyonda bulunan depolama tankları, dispenserler, emniyet valfleri, pompa ve

aksamı, borular, elektrik aksamı, yangın güvenliği, topraklama tesisatı ile

diğer makine ve teçhizatla ilgili genel kurallar ve emniyet kurallarında, TS

11939 standardına uyulması zorunludur.

LPG depolama tankları

Madde 8- LPG ikmal istasyonlarındaki depolama tankları, standardlarına

uygun olarak, yer üstü ve yer altı tankları şeklinde yapılacaktır.

Toplam tank su kapasitesi 40 m3'ten büyük LPG ikmal istasyonu kurulamaz.

Sağlık Koruma bandı

Madde 9- LPG ikmal istasyonlarında sağlık koruma bandının bırakılması

zorunludur. Sağlık koruma bandının tespitinde, TS 11939 standardında

belirtilen emniyet mesafeleri göz önünde bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Seçimi İzni, Tesis İzni, Deneme İzni ve Açılma Ruhsatı

Yer Seçimi İzni

Madde 10- LPG ikmal istasyonu kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler,

Yer Seçimi İzni alabilmek için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte

yetkili makama başvururlar.

Yer Seçimi İzni için istenilen bilgi ve belgeler;

a) Dilekçe,

b) Kurulacak tesisin;

1) Adı,

2) Açık adresi,

3) Ada, pafta ve parsel numaraları,

c) Tesisin kurulacağı yerin onaylı plan ve imar durumunu gösteren belge,

d) Geçiş Yolu Ön İzin Belgesidir.

İnceleme Kurulu, Yer Seçimi İzni için yapılan müracaatı değerlendirmek,

tesisin kurulacağı yeri mahallinde incelemek ve bu Yönetmeliğin 9 uncu

maddesinde belirtilen sağlık koruma bandını da dikkate almak suretiyle, yer

seçimi raporunu düzenler ve görüşünü bildirir.

İnceleme Kurulu tarafından yer seçimi raporu düzenlenmiş olan LPG ikmal

istasyonlarının, Yer Seçimi İzni yetkili makam tarafından verilir. Yer Seçimi

İzni verildiği tarihten itibaren iki yıl için geçerlidir. Bu süre içinde Tesis

İzni müracaatı yapılmaması halinde iki yıldan sonra yenilenmesi gerekir.

Tesis İzni

Madde 11- Yer Seçimi İzni alan LPG ikmal istasyonları Tesis İzni için,

aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte yetkili makama başvururlar.

Tesis İzni için istenilen bilgi ve belgeler;

a) Dilekçe,

b) Yer Seçimi İzin Belgesi,

c) LPG dağıtım şirketi ile yapılan bayilik sözleşmesi,

d) Kurma İzni Belgesi,

e) Yerleşim (vaziyet) planı,

f) Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama raporudur.

Tesis İzni için öngörülen şartların yerine getirilip getirilmediği,

İnceleme Kurulu tarafından incelenir. Kurul, Tesis İzni için görüşünü

bildirir. Yetkili makam tarafından Tesis İzni verilir.

Tesis İzni verildiği tarihten itibaren üç yıl için geçerlidir. Bu süre

içinde tesisin kurulamaması halinde Tesis İzninin üç yıldan sonra yenilenmesi

gerekir.

Tesis İzni alan LPG ikmal istasyonları, 3194 sayılı İmar Kanununa göre

ilgili belediye veya valiliğe başvurarak İnşaat İzni, inşaat tamamlanınca da

Yapı Kullanma İzin Belgesi alacaklardır.

LPG ikmal istasyonlarında bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre bırakılan

sağlık koruma bandı mesafeleri, imar planına işlenerek mahallin belediye

başkanlığınca, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise valilikçe

korunur.

Deneme İzni

Madde 12- Tesis İznine uygun olarak kurulan LPG ikmal istasyonlarına,

Açılma Ruhsatı alabilmek için gerekli belgeleri tamamlayabilmeleri amacıyla,

yetkili makamın yazılı izni ile birlikte, İnceleme Kurulunun denetiminde üç ay

süre ile Deneme İzni verilebilir. Bu süre işlemlerin devam ettiğinin

belgelendirilmesi halinde yetkili makam tarafından bir defaya mahsus olmak

üzere en fazla üç ay daha uzatılabilir.

Açılma Ruhsatı

Madde 13- Tesis İzni verilmiş LPG ikmal istasyonları, Açılma Ruhsatı

alabilmek için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte yetkili makama

başvururlar.

Açılma Ruhsatı için istenilen bilgi ve belgeler;

a) Dilekçe,

b) Yapı Kullanma İzin Belgesi (Belediye veya valilikten alınacaktır),

c) İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacaktır),

d) Valilik (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) görüşü,

e) TS 11939 standardına göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Türk

Standardları Enstitüsünden alınacaktır),

f) Geçiş Yolu İzin Belgesi (Karayolları Genel Müdürlüğü veya ilgili

belediye başkanlığından alınacaktır),

g) Tesiste çalışacak personel için LPG eğitim sertifikası,

h) Elektrik tesisat projesi, topraklama projesi ve yer altı tankları için

katodik koruma projesi,

ı) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası,

j) Emisyon İzni,

k) Deşarj İzni (Araç yıkama ünitesi olan tesisler için),

l) Tank ve tesisatın test kontrol raporu (Üniversiteler, Türk Standardları

Enstitüsü, Türk Loydu ve bunun gibi akredite edilmiş kişi veya kuruluşların

herhangi birinden alınacaktır),

m) Sorumlu müdür sözleşmesi,

n) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin

alındığına dair, TS 11939 standardı esas alınmak üzere ilgili belediye itfaiye

müdürlüğünden alınacak belge,

o) Ticaret odası kaydı,

p) Vergi levhası,

r) Ticaret Sicili Gazetesi,

s) İmza sirküleri.

Tesis İzni verilmiş LPG ikmal istasyonu İnceleme Kurulu tarafından yerinde

incelenir. Dosyasındaki bilgilere uygunluğunun tespiti yapılarak, açılma

iznine esas İnceleme Kurulu Raporu düzenlenir. Açılma Ruhsatı verilmesi uygun

görüldüğü takdirde, yetkili makama teklif yapılır ve Açılma Ruhsatı Belgesi

yetkili makam tarafından onaylanır.

Deneme İzni veya Açılma Ruhsatı olmayan LPG ikmal istasyonları faaliyete

geçemez.

Deneme İzni ve Açılma Ruhsatının verilmesi safhasında yapılacak

tetkiklerde, bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere aykırı bir beyan ve tesislerde

projelere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde, İnceleme Kurulu tarafından

durum yeniden değerlendirilir.

LPG ikmal istasyonunun bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi

için, ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere bir ay süre verilir. Süre sonunda

aykırılık giderilmemişse, İnceleme Kurulu tarafından olumsuz değerlendirme

raporu düzenlenir ve tesis kapatılır.

Uygunluk halinde, açılma iznine esas İnceleme Kurulu Raporu yeniden

düzenlenir ve yetkili makama teklif yapılarak, Açılma Ruhsatı Belgesi yetkili

makam tarafından onaylanır.

Tesislerde yapılacak değişiklik ve ilaveler

Madde 14- Açılma Ruhsatı almış LPG ikmal istasyonlarında, yetkili makamın

bilgisi ve yazılı müsaadesi haricinde herhangi bir değişiklik ve ilave

yapılamaz.

İşlem dosyasında mevcut onaylı plan ve projelere aykırı olarak ve yetkili

makamın bilgisi dışında, tesislerinde değişiklik ve ilave yapan sorumlular

hakkında kanuni işlem

yapılmakla birlikte, değişiklik için resmi müsaade alınıncaya kadar bütün

tesisin faaliyeti, tesis yeniden bu Yönetmeliğe uygun hale getirilinceye kadar

durdurulur.

Ruhsatın geçerliliği

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen Açılma Ruhsatı, ruhsat

üzerinde yazılı gerçek veya tüzel kişi, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan

herhangi birinin değişmesi halinde ruhsat geçerliliğini kaybeder.

Ruhsatta belirtilen gerçek veya tüzel kişiliğin veya adres bilgilerinin

değişmesi halinde, bir ay içinde dilekçeye ekli değişikliklerle ilgili bilgi,

belge ve ruhsatın aslı ile yetkili makama başvurulur.

İnceleme Kurulu tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak, ruhsatın

verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi

halinde bir rapor düzenlenir. Rapora göre yetkili makam ruhsat üzerinde

gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden ruhsat tanzim eder.

Tesis yerinin veya tesiste yapılan işin değişmesi halinde yeniden ruhsat

alınması şarttır.

Açılma Ruhsatı Belgesinin kaybolması veya tahribi

Madde 16- Açılma Ruhsatı Belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde

tahrip olması halinde, bir dilekçeyle birlikte yetkili makama başvurulur.

İnceleme Kurulu tarafından yapılacak incelemede, ruhsatın verildiği

sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde rapor

hazırlanır ve hazırlanacak rapora göre yetkili makam tarafından yeniden eski

tarih ve sayısı ile gerekli açıklama yapılarak Açılma Ruhsatı Belgesi yeniden

düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Kanuni İşlemler

Denetim ve kanuni işlemlerin uygulanması

Madde 17- LPG ikmal istasyonları; bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri

doğrultusunda toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar

açısından; İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık

Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve belediyelerin görev ve

yetki alanına giren hususlarla ilgili denetimi altındadır.

a) Yer Seçimi İzni veya Tesis İzni alınmadan kurulmaya başlanan LPG ikmal

istasyonları hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Açılma Ruhsatı veya Deneme İzni almadan faaliyet gösteren LPG ikmal

istasyonları yetkili makam tarafından kapatılır. Ayrıca sorumlular hakkında

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 3030

sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem

yapılır.

c) TS 11939 standardına aykırı olarak faaliyet gösteren LPG ikmal

istasyonları hakkında, 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın

Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

d) Toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı olarak faaliyet

gösteren LPG ikmal istasyonları hakkında; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha

Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre

işlem yapılır.

e) Ayrıca LPG ikmal istasyonlarında, yukarıda sayılan kanunlar ile bu

kanunlar dışında kalan kurum ve kuruluşların görev ve yetki alanına giren

mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, söz konusu mevzuat hükümleri

çerçevesinde işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Tesise diğer kuruluşlarca izin verilmesi durumu

Madde 18- LPG ikmal istasyonlarına kamu kurum ve kuruluşları tarafından

özel mevzuatına göre çeşitli isimler altında izin verilmiş olması, bu

Yönetmelik hükümlerine göre izin ve ruhsat alma mükellefiyetini ortadan

kaldırmaz.

Sorumlu müdür tayini

Madde 19- LPG ikmal istasyonlarında işlerin yetkili bir uzmanın

gözetiminde yürütülmesi için, sorumlu müdür bulundurulması zorunludur. Sorumlu

müdür; kimya, makine, petrol veya çevre mühendisliği dallarından herhangi

birinin eğitimini almış bir mühendis olmalıdır. Bir mühendis aynı il sınırları

içerisinde faaliyet gösteren ve en fazla beş LPG ikmal istasyonundan sorumlu

olabilir.

İzin ve ruhsatların alınma süresi

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli izin ve ruhsatların

alınmasında; müracaat ve eklerinde eksik ve yanlışlık bulunmadığında, kamu

kurum ve kuruluşlarınca özel mevzuatında hüküm bulunanlar için söz konusu süreler içinde, özel mevzuatında sürelere ait hüküm bulunmaması halinde ise müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde izin ve ruhsatlar verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir

yıl içinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre, LPG

ikmal istasyonları ile ilgili olarak çeşitli isimler altında yayımlanmış olan

yönetmelik ve tebliğler, bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir ve mevzuat uyumu

sağlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay

içerisinde, ruhsatsız olarak faaliyete geçen LPG ikmal istasyonları ruhsat

almak için, ruhsatlı olanlar da bilgi vermek üzere yetkili makama başvuru

yapmak zorundadırlar.

a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan LPG

ikmal istasyonları hakkında yapılacak işlemler:

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yürürlükte bulunan ilgili

mevzuat hükümlerine göre Açılma Ruhsatı alan LPG ikmal istasyonları, en geç

bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale

getireceklerdir.

Bir yıllık süre sonunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Açılma

Ruhsatı alamayan LPG ikmal istasyonlarının daha önce almış oldukları ruhsatlar

yetkili makam tarafından iptal edilerek faaliyetleri durdurulur.

1) İnceleme Kurulu tarafından yapılan incelemede toplum, çevre, iş sağlığı

ve güvenliği ile standardlar açısından bulunduğu yerde kalmasında mahsur

bulunmadığı tespit edilen LPG ikmal istasyonları hakkında, bu Yönetmeliğin

izin ve ruhsat alınmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

2) İnceleme Kurulu tarafından yapılan incelemede toplum, çevre, iş sağlığı

ve güvenliği ile standardlar açısından bulunduğu yerde kalmasının mümkün

olmadığı tespit edilen LPG ikmal istasyonları ise, yetkili makam tarafından

süresiz olarak kapatılır. Tesisler söktürülerek tesisin bulunduğu alanın plan

hükümlerine göre kullanımı sağlanır.

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, halen işlemde olan

müracaatların tekemmülü bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ruhsatsız olarak

faaliyete geçen LPG ikmal istasyonları hakkında yapılacak işlemler:

1) Yer Seçimi İzni olmayan, ancak toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği

ile standardlar açısından mahsurlu olmadığı İnceleme Kurulu tarafından tespit

edilen ve TS 11939 standardına göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almış olan

istasyonlara, gerektiğinde tesis yerini terk edeceği ve hiçbir hak talep

etmeyeceği hususlarının noter kanalıyla taahhüt edilmesi halinde, Açılma

Ruhsatı alabilmeleri için, tesis yerinde yeni imar projesinin uygulama süresi

göz önüne alınarak yetkili makam tarafından, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren bir yıl süre verilir. Bir yıllık süre sonunda bu Yönetmelik

hükümlerine göre Açılma Ruhsatı alamayan LPG ikmal istasyonlarının yetkili

makam tarafından faaliyetleri durdurulur.

1.1) Bu LPG ikmal istasyonlarında, tesisin bulunduğu alanı kapsayan imar

planının o kısmında veya bütününde yapılan değerlendirme sonucu, bulunduğu

yerde kalmasında mahsur bulunmadığının tespiti halinde, plan tadilatı

yapılarak yeni imar durumuna göre düzenlenen proje esas alınarak, bu

Yönetmeliğin izin ve ruhsat alınmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

1.2) Yapılan plan irdelemesi sonucu, bulunduğu yerde kalmasının mümkün

olmadığı tespit edilen LPG ikmal istasyonları ise, yetkili makam tarafından

süresiz olarak kapatılır. Tesisler söktürülerek tesisin bulunduğu alanın plan

hükümlerine göre kullanımı sağlanır.

2) Yer Seçimi İzni olan fakat toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile

standardlar açısından uygun olmayan, ancak alınacak birtakım tedbirlerle

mahsurlarının giderilebileceği İnceleme Kurulu tarafından tespit edilen LPG

ikmal istasyonlarının, eksiklikleri giderilinceye kadar yetkili makam

tarafından faaliyetleri durdurulur. Eksiklikleri giderilen LPG ikmal

istasyonlarına Deneme İzni süresi uygulanır.

3) Yer Seçimi İzni olmayan, aynı zamanda toplum, çevre, iş sağlığı ve

güvenliği ile standardlar açısından da uygun olmadığı İnceleme Kurulu

tarafından tespit edilen LPG ikmal istasyonları yetkili makam tarafından

süresiz olarak kapatılır. Tesisler söktürülerek tesisin bulunduğu alanın plan

hükümlerine göre kullanımı sağlanır.

Yukarıdaki hükümlere göre yetkili makam tarafından Açılma Ruhsatı

alamayacağı kesinleşmiş ve faaliyetleri durdurulmuş olan LPG ikmal

istasyonları, en geç bir ay içerisinde istasyonu kuran gerçek, tüzel kişi veya

LPG dağıtım şirketi tarafından söktürülerek tesisin bulunduğu alanın plan

hükümlerine göre kullanımı sağlanır. Bu süre içerisinde söktürülmeyen LPG

ikmal istasyonları yetkili makam tarafından sökülür veya söktürülür ve masrafı

ilgililerden tahsil edilir.

Yürürlük

Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme