BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none } İstanbul Zabıtası Faliyetleri

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ
1580 Sayılı Belediye Kanunu ve 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun ile Belediyemize verilen görev ve yetkiler ışığında, Zabıta Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar, aşağıda ana başlıklar halinde belirtilmiştir.

1- Seyyar Satıcılarla Mücadele Çalışmaları:
İstanbul'un, ana yol, meydan, cadde ve bulvarlarında, nizam ve intizamı bozançevreyi kirleten, geliş geçişi engelleyen, sağlığa aykırı yiyecek satma girişiminde bulunan seyyar satıcılara mani olunmakta belediye emir ve yasaklarına uymayarak ısrarla faaliyetini sürdürmek isteyen seyyar satıcılara gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır.

2- İzinsiz Konan İşgallerin Kaldırılması :
Muhtelif İlçelerde ana yol, cadde, meydan ve bulvarlarda yapılan kontrollerde Belediyemizden izin alınmadan konan işgaller kaldırılarak ilgilileri hakkında yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca, Belediye emir ve yasaklarına uymayan işgalcilere maktu para cezası kesilmektedir.

3- Kaçak İlan ve Reklam Denetimi :
Belediyemizden izin almadan konan ve şehrin estetik güzelliğini bozan bez afiş, pano, kağıt afiş ve kulcboardlar kaldırılmaktadır.

4- Dilencilerle Mücadele Çalışmaları:
Zabıta Müdürlüğümüz Dilenci Takip Ekipleri 'nin şehir içinde ana yol, cadde, meydan ve bulvarlarla cami çevrelerinde yaptığı denetimlerde; dilencilik yapanlar toplanarak, yasal işlem yapılmak üzere dilenci kampına alınmakta olup, bu kişilerden, belediye emir ve yasaklarına uymayanlara peşin para cezası kesilmekte ve haklarında yasal işlem yapılmaktadır.

İlçe Belediyeleri ile koordinasyon içinde çalışan dilenci ekibimiz, İlçe Belediyeleri 'nden bildirilen şikayet ve ihbarlara ivedi müdahale etmektedir.

5- Trafik Çalışmaları Ve Toplu Taşım Araçlarının Denetimi:
Zabıta Trafik Kontrol Ekipleri 'nce, toplu taşıma araçlarında denetimler yapılmakta, Belediye emir ve yasaklarına uymayan sürücüler hakkında 1608 Sayılı Kanun doğrultusunda sanat ve ticaretten men cezası ve ayrıca para cezası uygulanmaktadır.

6- Gayri Sıhhi Müesseseler İle İlgili Çalışmalar:
Zabıta ekiplerince, G.S.M.ler ile ilgili yapılan çalışmalarda, Belediye emir ve yasaklarına aykırı faaliyeti görünen işyerlerine tespit zabtı tanzim edilmekte, uygun görülmeyenler mühürlenerek faaliyetten men edilmektedir. Belediyemiz GSM İnceleme Kurulu'nca faaliyetten men kararına istinaden mühürlenerek faaliyetleri durdurulan işyerlerinden Mühür fekki-i yaparak faaliyet gösteren işyerlerine Mühür Fekk-i Zabtı tanzim edilerek, yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına sevk edilmektedir.

7-Gayri Sıhhi Müesseseler Dışında Kalan İşyerlerinin Kontrolü:
Zabıta ekiplerimizce GSM dışında kalan muhtelif işyerleri denetlenmekte ve usulsüz görülenler hakkında 1608 Sayılı Kanunu'na istinaden Belediye Encümeni Kararı ile faaliyetten men edilmektedir.

8- Kaçak Et Denetimleri:
Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin, Veteriner Müdürlüğü Veterinerleri ile müştereken yapılan çalışmalarda mevzuata göre olumsuzlukları tespit edilen işyeri ilgililerine tutanak tanzim edilmektedir. Ayrıca damgasız etleri satışa arz eden işyerlerine rüsum tahakkuk ettirilmektedir.

9- Sağlık İşleri Müdürlüğü İle Müşterek Denetim Çalışmaları:
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Müdürlüğü Tabipleri ile birlikte Zabıta Ekiplerimiz 1593 Sayılı Kanun doğrultusunda denetimler yapmakta ve bu denetimlerde, Belediye emir ve yasaklarına uymayanlarla, noksanlıkları görülen işyerleri hakkında gereği yapılmak üzere zabıt varakası tanzim edilmektedir.
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü tabiplerince noksanlıkları raporla tespit edilip, bu noksanlıkları giderilmesi istenilen işyerlerinde yeniden yapılan denetimlerde eksikliklerini gidermeyen işyerlerine, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 191 - 246 - 259 - 261 ve 268. maddeleri uyarınca, faaliyetten men kararı alınarak, tebligat yapılarak mühürlenmektedir.

10- 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na Göre Yapılan İşlemler :
2872 Sayılı Çevre Kanuna göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Teknik Elemanları ile müştereken G.S.M. denetimleri yapılmakta ve usulsüzlüğü teknik elemanlar tarafından tespit edilenler hakkında tutanak tanzim edilmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü uhdesine görevlendirilen Zabıta Amirliğimiz ekiplerimiz denizde denetimler yapmakta, deniz kirliliğine sebep olan gemiler hakkında tutanak tanzim ederek , 2872 Sayılı Kanun doğrultusunda cezai işlemler yapmaktadır.

11- Boğaziçi Sit Alanında Kaçak İnşaat ve Gecekondu Kontrolü :
Boğaziçi İmar Müdürlüğü Teknik Elemanları ile müştereken görev yapan ekiplerimizin yapmış olduğu denetimlerde; ruhsatsız yapılmakta olduğu görülen yapılar hakkında yapı tatil tutanağı tanzim edilmekte ve ilgilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.
Boğaziçi İmar Zabıta Amirliği Ekiplerinin tespit ettiği kaçak inşaatlar ilgili Kanun doğrultusunda yıkılmaktadır.

12- Gecekondu ile Mücadele :
Belediyemiz mülkleri üzerine gecekondu yapma girişiminde bulunan kişilerin bu faaliyetlerine mani olunmakta, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ile verilen yetkiye istinaden bu gecekondular yıkılıp ilgilileri hakkında da, Cumhuriyet Savcılıkları'na suç duyurusunda bulunulmaktadır.

13- Kazı Çalışmaları Kontrolü :
Ana yol, meydan ve bulvarlarda kazı çalışmaları denetlenmiş, izinsiz kazı yapan kazı sahipleri hakkında, zabıt varakası düzenlenerek, yasal işlem yapılmak üzere Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü'ne gönderilmektedir. Kaçak kazı faaliyetinde bulunanlara peşin para cezası kesilmektedir.

14- Sebze ve Meyve Halinde Yapılan Çalışmalar:
Hal Zabıta Amirliği Ekiplerimizce Hal Kompleksi içerisinde bulunan işyerleri kontrol edilerek, uygunsuz görülen işyerleri için tespit zabtı tanzim edilerek, bunlardan mevzuata aykırı görülen işyerleri mühürlenmektedir. Mühürlenen işyerleri sürekli kontrol altında tutularak mühür fekk-i yaptığı görülenler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Halden mal alıp çıkan araçlarda fatura kontrolü yapılmakta, Belediye emir ve yasaklarına uymayan araç ilgililerine, peşin para cezası yazılmaktadır.
Su Ürünleri Hali Zabıta Amirliği ekiplerince, Su Ürünleri Halinde bulunan işyerleri ve araçlar kontrol edilmektedir.

15- Hukuk Müşavirliği, Emlak Müdürlüğü, Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü, İstimlak Müdürlüğü ve Diğer Müdürlüklerin Zabıta Müdürlüğünden Talep Ettiği İş ve İşlemler :
Yukarıda adı geçen müdürlüklerden gelen evraklar doğrultusunda, adres tespiti, tebligat ve tahliye işlemleri yapılmaktadır.

16- Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü, Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü, İstimlak Müdürlüğü ile İşbirliği Sağlanarak Yıkım Çalışmalarının Yapılması:
Belediyemizce hazırlanan projelerdeki istimlak edilen taşınmazlarda yer alan işyeri ve konutlar ilgili Kanun doğrultusunda yıkılmaktadır. Belediyemizin ürettiği projeleri yakından takip ederek, buBelediyemizce hazırlanan projelerdeki istimlak edilen taşınmazlarda yer alan işyeri ve konutlar ilgili Kanun doğrultusunda yıkılmaktadır. Belediyemizin ürettiği projeleri yakından takip ederek, bu projelerin hayata geçirilmesinde aksamalara meydan vermemek için Belediyemizin Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü, Yapı İşleri Müdürlüğü, Mesken ve Gecekondu Müdürlüğü, İstimlak Müdürlüğü ile koordine ve işbirliği sağlanarak iş ve işlemler yürütülmektedir.

Ayrıca müteahhit firmaların inşa-i faaliyetlerini sürdürdükleri esnada çıkan problemler işbirliği içerisinde çözülmektedir. İlçe Belediyeleri ve İSKİ'nin yıkım ile ilgili araç, gereç ve personelden oluşan yıkım ekibi talebi Zabıta Müdürlüğümüzce derhal karşılanmaktadır.

İstanbul Valiliğine bağlı, Defterdarlık, Milli Emlak Müdürlüğü, Vakıflar İdaresi, Toplu Konut İdaresi gibi ve diğer kuruluşların arsa ve arazilerini işgal edenlerin yapıları, Belediyemizden yıkım ekibi talebi doğrultusunda yıkımları gerçekleştirilmektedir.

17-Zabıta Müdürlüğümüze Yapılan Yazılı ve Sözlü Şikayetlerin Sonuçlandırılması:
Zabıta Müdürlüğü'müze hemşehrilerimizden Kaçak İnşaat, Seyyar Satıcı Şikayeti, İzinsiz İşgal, Ruhsatsız İşyeri, L.P.G. Satış ve Depoları, Y.P.P. Maddeler Kullanan İşyerleri, Sağlık, Fırın, Kaçak Et, Trafik, Temizlik, Başı Boş Hayvanlar, Arızalı Yol, T.E.K., İ.S.K.İ., İGDAŞ, Kaçak Hafriyat Dökümü, İzinsiz Kazı, Çevre Kanunu'na Muhalefet ve diğer muhtelif konularda bildirilen şikayetler sonuçlandırılarak, şikayet sahipleri sonuçtan bilgilendirilmektedir.

18- Zabıta Müdürlüğümüzce Yapılması İstenen İş ve İşlemler İçin Gelen Evrakların Sonuçlandırılması:
Müdürlüğümüze, Belediyemize bağlı müdürlüklerden, Vilayet Makamı'na bağlı müdürlüklerden, Bakanlıklardan gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen dilekçeler işlem yapılmak üzere kayda alınarak bunlar, gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmektedir.
İlçe Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na intikal eden evraklar İlçe Belediye Başkanlıklarına gönderilerek, gereğinin yapılması istenmektedir.

19- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun İle İlgili Çalışmalar :
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 3030 Sayılı Kanun doğrultusunda görev yetki ve sorumluluğumuzda bulunan yerlerde işyeri denetimleri yapılmakta, satışa arz edilen malların üzerinde etiket bulundurmayan işyerlerine 4077 Sayılı Tüketicinin Koruması Hakkındaki Kanun gereğince zabıt varakası tanzim edilerek, cezai işlemler uygulanmaktadır.

20- Kontrol Noktaları ve Denetim Ekiplerinin Çalışmaları :
İstanbul ili girişinde ve muhtelif yerlerde kurularak 24 saat faaliyet gösteren 9 adet kontrol noktası ile motorize kontrol ekiplerimiz tarafından şehrimize giriş yapan muhtelif araçlar kontrol edilmekte, Belediye emir ve yasaklarına uymayan araç sahiplerine, peşin para cezası.

21- Yoksul Sevki ve Memlekete Göç :
Zabıta Müdürlüğümüze başvurarak memleketlerine dönmek isteyen yoksul vatandaşlarımız bilet ücretleri Belediyemiz tarafından karşılanarak memleketlerine gönderilmekte, memleketlerine göç etmek isteyen ve durumu buna müsait olmayan ailelerinde memleketlerine eşyalı göçü Belediyemiz tarafından sağlanan ve ücreti ödenen araçlarla yapılmaktadır.