BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki memurların görevde yükselme esaslarına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik metni şu şekilde :

MADDE 1- 2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli
Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlara "il özel idare müdür yardımcısı" eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. "Görevde yükselme sınavı; bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan
konulardan yapılır. Yapılan sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Kurumların oluşturduğu sınav kurulunca belirlenen adayların durumlarının, mevzuata uygun olup olmadığını değerlendirmek üzere Valinin görevlendireceği bir Vali Yardımcısının başkanlığında İl Mahalli İdareler Müdürü, İl Hukuk İşleri Müdürü ve kurumu temsilen personelden sorumlu yetkili tarafından oluşturulacak komisyon kurulur. Bu Komisyon, eğitim ve sınava katılacak adayları tespit eder."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. "m) Bilgi işlem müdürü kadrosuna atanabilmek için; dört yıllık yüksek okul mezunu olmak, bir programlama dilini ve işletim sistemini bilmek koşulu ile bu Yönetmeliğin 5 nci maddesinin (a) bendinin (2) ya da (3) numaralı alt bentlerindeki görevlerde çalışmış olmak veya çözümleyici, programcı kadrolarında en az üç yıl çalışmış olmak,"

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Söz konusu personelin ilgili yönetmeliklerinde bulunan görevde yükselmeye ilişkin hükümler ile bu yönetmeliğe aykırı hükümler uygulanmaz."

Yürürlük

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.