BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

Teşkilat Yasa Tasarısı

Ben;Erol BULUT İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Zabıta Md.Mv.

Tel ve Faks:0 212 693 93 90

zabita@bahcelievler.bld.gov.trİst. Büyükşehir,ilçe ve belde zabıta md.ce oluşturulan komisyonca hazırlanan teşkilat yasamızın madde metinleri ve tarafımca hazırlanan gerekçeleridir İlk başlık altında özellikle bölüm ve madde numaralandırılması yapılmamış bu husus yasa koyucuların taktirine bırakılmıştır.Bizler sadece teşkilat yasamızda olması gerekli yasa metinlerini belirledik.Daha alttaki başlıkta ise aynı metnin gerekçeleri şahsım tarafından yazılmıştır.İnceleyip yardımlarınızı ve cevabi mesajınızı beklemekteyiz.

                                                                   BELEDİYE ZABITASI TEŞKİLAT GÖREV VE YETKİ YASASI   (GEREKÇELİ)Madde. Belediye Zabıtası , belediye ve mücavir alan sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık, selamet, refah ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; beledi suçların işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen beledi suçların takip ve araştırılması ile yükümlü özel bir kolluk gücüdür.Gerekçe: Mevcut haliyle olduğu gibidir.Madde. 657 sayılı D.M.K' nun vaz etmiş olduğu G.İ.H sınıfı dışında özel bir Belediye Zabıta sınıfı ihdas olunur.Gerekçe: Resmi üniformalı kolluk gücü olmamıza,apayrı bir görev yetki ve sorumluluğu olan ve ülkemiz genelinde belediye idaresi bulunan nüfusumuzun % 70 'i ve bu nüfusa göre 1500 kişiye bir memur isabet edecek şekilde kadrolandırıldığımızı düşünürsek,yaklaşık olarak 35 0000 çalışanı olan teşkilat mensuplarımızın ayrı bir sınıfla tanımlandırılması gerekeceğinden düzenlenmiştir.Madde. Belediye Zabıtası personeli üniformalı olup, kıyafet ve teçhizatı İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Bu hususta yönetkelikte öngörülen melbusat ve teçhizat alımı, temini ilgili Belediyece sağlanır.Gerekçe: Resmi üniformalı kolluk gücü olmamız ve devletin bir kurumunu temsil etmemiz münasebetiyle belli bir kalite ve efsaf da olması ,ülke genelindeki piyasa şartları uyarınca ve belediyelerin bütçe yapılar düşünülüp,alımlar belediyelere bırakılmak istenmektedir.Mevcut durumda da belediyeler alım yapmakta fakat raiç bedelleri resmi gazetede yayınlanan rakamları aşmaması gerekmekte.Bu rakamlarda çok düşük kalmakta ,bu yüzden kalite aranamamaktadır.Madde. Her Belediyede ihtiyaca göre BELEDİYE ZABITA TEŞKİLATI kurulur.Gerekçe: 35 000 in üzerinde çalışanı ve ayrı görev ve yetkileri olan böyle bir teşkilatın artık ayrı bir teşkilatla anılması gerekmektedir.Madde. Belediye Zabıta Teşkilatı kadrosu;Belediye Zabıta Müdürü,Müdür Yardımcısı,Zabıta Amiri,Başkomiser,Komiser,Komiser Yardımcısı ve Belediye Zabıta Memuru'dur.Gerekçe: Mevcut haliyle olduğu gibidir.Madde. Belediye Zabıtasının görev ve yetki alanları Belediye ve mücavir alanları sınırları olup, Büyükşehir olan yerlerde 3030 sayılı yasa hükümleri gereği belirlenen alanlardır.Gerekçe: Mevcut haliyle olduğu gibidir.

Madde. Her Belediyede, Belediye Zabıta Teşkilatı, hizmetin yoğunluğuna ve niteliğine göre 1500 ila 3000 kişiye bir memur isabet edecek şekilde ilgili Belediyece kadrolandırılır. Belediye Meclisince kabul edilen kadro cetvelleri mahalli en büyük mülki amirinin onayı ile kesinleşerek uygulanır.Gerekçe:

1. Hizmet yoğunluğu her belediyede aynı olmamakta.Örnek:Küçük kasabaların durumu oralarda mevsimine göre aşırı yoğunluklar olabilmekte ve etkin görev
yapılamamaktadır.aralığın bırakılması belediyelere durumlarına göre hareket olanağı tanınmaktadır.

2. Artık yerel yönetimlere yetki artırımı gereği üzerine belediye başkanlarının bu husustaki zorluğunu bir nebze azaltmak için valinin onayı yeterli görülmüştür.Madde. Belediye Zabıta Teşkilatı, doğrudan doğruya Belediye Başkanının ve Belediye Şubelerine ayrılan yerlerde Şube Müdürlerinin emri altında bulunur. En büyük Belediye Zabıta Amiri, Zabıta Müdürü'dür. Şubelere ayrılan Belediyelerde ise en büyük Belediye Zabıta Amiri Merkez Zabıta Amiridir.Gerekçe: Mevcut haliyle olduğu gibidir.Madde. Belediye Zabıtası hizmetlerinde süreklilik asıldır. Ulusal Bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde ve günün 24 saatinde zabıta hizmeti aksatılmaz. Çalışma saatleri bu sürekliliği sağlayacak şekilde ve haftada 40 saati geçmemek üzere ilgili Belediye Zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalıştırılan saatlere ait ücret Belediye Meclisince belirlenen miktar üzerinden ödenir.

Gerekçe:

1. Ülkemiz genelinde genel olarak haftalık çalışma saati 40 saat e indirildiğinden böylece düzenlenmiştir.Diğer konular Mevcut haliyle olduğu gibidir.

2. Fazla çalışma ücreti mevcut 1580 sayılı yasamızda belediye meclislerinin kararı gereği maktu bir ücret taktir edilip fazlaca çalıştırılan saatler için belediye zabıtasına bu fark ödeniyordu.Bu uygulamaya şu anki uygulamayla birde bakanlar kurulunca bütçe kanunu gereği onaylanacağı kadarı kabul edilmektedir.Şimdi bu düzenlemede eski duruma dönülmüş ve daha da fazla çalıştırılma durumlarında belediye meclisi fazla çalıştırıldığı kadar zaman için, belirlediği saat ücreti üzerinden ücret ödenerek bir haksızlık önlenecek kanaatindeyiz.Madde.Belediye Zabıta teşkilatının çalışma saatleri iş yoğunluğuna göre haftada 40 saat kaydına bağlı olmaksızın en büyük Zabıta Amirinin teklifi üzerine Belediye Başkanınca belirlenir.Gerekçe: Haftada 40 saati aşan durumlarda sadece küçük belediyelerde belediye başkanına çalışma sürelerine hareket serbestisi vardı bu düzenleme ile bütün
belediye başkanlarına bu yetki tanınmış.
Madde. Olağanüstü hal, savaş ve afet durumlarında Belediye Başkanı gerekli gördüğünde, şartların gerektirdiği ölçüde izinleri tehir edebilir veya kullandırmayabilir.Gerekçe: Belirtilen durumlarda daha verimli olmak ve ziyan,zararı en aza indirebilmek için bu yetkinin verilmesinde yarar umulmuştur.Madde. Günün 24 saatinde, hizmetin gereği olarak, çok zor koşullarda çalışma durumunda olan zabıta personelinin, hizmetin özelliği nedeniyle, emeklilik sürelerine her yıl için 3(üç) ay fiili hizmet müddeti eklenir. Ayrıca bu hizmetlerle ilgili olarak ne nam altında olursa olsun almakta ve alacak oldukları ücret emekli keseneklerine yansıtılır. Bu madde hükmü, halen çalışmakta olanlara, göreve başladıkları tarihten itibaren uygulanır.Gerekçe:
1. Madde metninde de belirtildiği üzere ve belediyelerin her türlü işlerini görülmesinde günün 24 saatinde ve her türlü tatil demeden aktif role sahip olması,yaptırımlarda aşırı stres yaşaması,silahı olmamasına rağmen kolluk gücü vazifesi yapması ve bu vesile ile yaşadığı kavga vs.den dolayı ruh ve beden sağlığına verilen zararlar,resmi üniformalı oluşu nedeniyle devletimizi,belediyeyi temsil etmesi nedeniyle devletimize ve belediyeye ait her türlü olabilecek olumsuzluklarda taraf oluşuyla, halkımızla birebir muhatap olmasının yaratabileceği her türlü olumsuzluklarda düşünülerek emekliliğimize fiili hizmet müddeti eklenmesinin yerinde olacağını düşünüp bir hak kaybının da önleneceği düşünülerek uygun görülmüştür.

2. Ayrıca belediye zabıtasına ödenen fazla mesai ücrtetlerinin emeklilik keseneğine yansıtılmayarak çok önemli olduğuna inandığımız bir hak mahrumiyetinin bu düzenleme ile giderilebileceği düşüncesi ile düzenlemeye eklenmiştir.

3. Halen çalışanların bu düzenlemeden çalıştıkları süreler için faydalanabilmeleri için,işe başladıkları tarihten geçerli olması gerektiği belirtilmiştir.Öbür türlü halen çalışanlar bu haktan mahrum kalabilir.Madde. Belediye Zabıtası peşin para cezalarını makbuz karşılığında tahsil etmeye yetkilidir.Gerekçe: Mevcut haliyle olduğu gibidir.Madde. Belediye Zabıtasının, emir ve yasakları ihlal edenlere kimlik sorma yetkisi olup istendiğinde derhal ibraz etme zorunluluğu vardır.Gerekçe: Mevcut yasada yasal işlem yapabilmek için kimliği sorulabiliyor fakat ibraz mecburiyeti belirgin değil ve bu durumlarda belediye zabıta dairesine veya polis karakoluna kimlik tespiti için zorla götürebilme yetkisi mevcuttu bu durumda bu konuya daha bir açıklık ve uygulanabilirlik getirilmiş oldu.Madde. Belediye Zabıtası, yasal görevini yapmasına engel olanlar hakkında tutanak düzenleyerek Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi ile suç duyurusunda
bulunur.Gerekçe: Mevcut durumumuzda bu gibi hususlarda polisin ifade alması ve daha sonra savcılığa havale etmesi şeklinde idi bu durumda belediye zabıtası konu ile ilgili tutanağını hazırlayıp savcılığa suç duyurusunda bulunabilecek.Madde. Belediye Zabıtası görev esnasında, karşılaştığı direnme veya saldırının niteliğine ve derecesine göre etkisiz kılacak şekilde, kademeli olarak artan nispette bedeni güç ve gerektiğinde kelepçe kullanır.Gerekçe: Mevcut yasal durumumuzda bu yetki var ilave olarak kelepçe kullanabilme yetkisi verilmiş oldu.Madde. Belediye Zabıtasının, saldırıya uğraması halinde meşru müdafa ile ilgili olarak her türlü yasal hakları saklı olup; karşı gelenler Devlet Zabıtasına karşı gelenler gibi ceza görür.Gerekçe: Mevcut haliyle olduğu gibidir.Madde. Belediye Zabıtası; görev esnasında yardım gerektiren hallerde devlet zabıtasından yardım ister. Devlet zabıtası derhal ve geciktirmeksizin yardım
etmekle yükümlüdür.Gerekçe: Mevcut yasal statümüzde devlet zabıtasının bu görevi var ancak,aksamalara meydan vermemek için geciktirmeksizin yardım eder ibaresi eklenmiştir.Madde. Belediye Zabıtasının atanmasında 657 sayılı D.M.K.'nun 48nci maddesinde yazılı genel ve özel şartlar aranır.Gerekçe: Mevcut haliyle olduğu gibidir.Madde. Belediye memurluğu giriş sınavını kazananlardan Belediye Zabıtası kadrosuna atanmak için müracaat edenler tahsil durumlarına göre tercih edilmek üzere koşulları yasanın uygulama yönetmeliğinde belirlenir.Gerekçe: Devlet memurluğu sınavı yerine, yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılacağı düşüncesi ile belediye memurluğu sınavı getirilmiş durumda.Madde. Belediye Zabıtasının atanmasını müteakip asaleti tasdik olmadan özel meslek temel eğitimini alır. Bu eğitim sonucundaki sınavda başarılı olamayanların eğitim durumlarına uygun Belediye içi başka kadrolara atanması yapılır.Gerekçe: Bu madde ile belediye memurluğu sınavını kazanmış olsa bile mesleğimizin niteliği bakımından uygun olamayacakların,temel eğitim sonunda anlaşılması üzerine belediyenin diğer uygun kadrolarının birinde istihdam edilmesi uygun görülmüştür.Madde. Belediye Zabıtası Belediye sınırları ile mücavir alan sınırları içinde Belediyenin kendine bağlı işletmeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmelerin gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin işlettikleri karayolu, demiryolu ve deniz yollarında toplu taşım hizmeti veren tüm vasıtalarda beledi emir ve yasaklarının araştırılması, takibi, tespiti ve cezalandırılması ile ilgili görev ve yetkilerinin ifası bakımından günün 24 saati, genel tatil, hafta tatili günleri dahil ücretsiz olarak seyahat etme hakkına sahiptirler.Gerekçe: Bu madde hükümleri,mevcut haliyle olduğu gibi olmasına rağmen ,açıklığında yeterli netlik olmadığından ve karmaşaya sebebiyet verildiğinden net olarak belirtilmiştir.Asıl amaç seyahatin ücretsiz olması olmayıp görevin ifası gereğidir,ancak düşünüldüğünde görev mi? olduğu yoksa seyahat mi? olduğu konusu muğlak olduğundan ve görevin sürekliliği söz konusu olacağından düzenlenmesi faydalı olmuştur kanısındayız.Madde. Ücretsiz seyahat hakkının emekli teşkilat mensuplarına da uygulanacak şekilde düzenleme yapılarak Kanunun (...........nci) maddesinde düzenlenmiş
bulunan toplu taşıma araçlarından ücretsiz seyahat edebilme hakkı sağlanır.Gerekçe: Uzun yıllarını kurumunda çalıştıktan ve emekli olduktan sonra , o emekli olduğu kurumun toplu taşıma araçlarından faydalanmasının doğru olacağı kanısındayız.Madde.Belediye Zabıtasına günün ve çağın gelişmeleri göz önünde bulundurularak mesleki ve genel kültürü ile ilgili eğitim ve öğretim verilir. Diğer hususlar yönetmelikte belirlenir.Gerekçe: Mevcut haliyle olduğu gibidir.Madde. a) Belediye Zabıtası personeli arasından münhal kadro bulunmak, yüksekokul mezunu olmak, kadro derecesi uygun olmak, en az 3 yıl başarı ile Belediye Zabıta Memurluğu yapmış olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği sicil ve diğer şartları uygun olanlar arasından Belediye Zabıtasının en büyük amirinin talebi ve gerekli gördüğünde Belediye Başkanı tarafından Belediyenin üst görevlilerinden oluşturulacak en az 3 kişilik kurulun kararı üzerine başkanın onayı ile yeterli görülenler Belediye Zabıta Komiser Yardımcısı olarak atanır.Gerekçe: Belediye zabıtasının resmi üniformalı ve bir hiyerarşik yapıya sahip olması nedeniyle diğer sivil kurum çalışanlarından farklı bir durum arz ettiği malumdur bu sebeple terfilerinin kanunla düzenlenmesi faydalı olacağından belirtilmiştir.b) Maddenin (a) bendinde aranan hususlar bir alt rütbede.3 yıl başarı ile çalışmış olmak kaydıyla diğer rütbelilerin atamalarında da uygulanır.Gerekçe: Belediye zabıtasının resmi üniformalı ve bir hiyerarşik yapıya sahip olması nedeniyle diğer sivil kurum çalışanlarından farklı bir durum arz ettiği
malumdur bu sebeple terfilerinin kanunla düzenlenmesi faydalı olacağından belirtilmiştir.c) Yönetici konumunda bulunan Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrolarına atamada Başkanın takdir yetkisi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci
maddesi hükmü mahfuz kalmak ve ayrıca Belediye Zabıta teşkilatında en az (1) bir ile (6) altı yıl arası müddetle rütbeli olarak başarılı hizmet yapmış olmak koşulu ile atanması esastır.Gerekçe: Belediye zabıtasının resmi üniformalı ve bir hiyerarşik yapıya sahip olması nedeniyle diğer sivil kurum çalışanlarından farklı bir durum arz ettiği malumdur bu sebeple terfilerinin kanunla düzenlenmesi faydalı olacağından belirtilmiştir.d)Tahsil durumlarının yeterli bulunmaması halinde bir alt tahsil durumu aranır.
Madde.Belediye Zabıtası, yasaların ve yetkili belediye organlarının vereceği görevleri yerine getirebilmek için Belediye sınırları ve mücavir alan içinde, karada ve denizde, sabit veya mobil her türlü mekanlarda;1. Umuma açık yerlere, kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen yerlere, boşaltılması veya yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere girmeye, gerekli kontrolleri yapmaya, sahip ve işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye,2. Savaş ve doğal afetler halinde yardım veya ikaz maksadı ile zaman kaydına tabii olmaksızın ev, dükkan ve müesseselere girmeye yetkilidir.3. Bu kanunda belirtilen görevler dışında , diğer özel kanunların ve bu kanunun uygulama yönetmeliğinin Belediye Zabıtasına verdiği görevleri de ifa eder.

Gerekçe: Mevcut haliyle olduğu gibidir.Madde. Büyükşehir Belediyesi yönetimi olan yerlerde Belediye Zabıtasının hizmet, eğitim ve koordinasyon ile ilgili uygulama kararlarını almak ve uygulamakla yetkili Zabıta Daire Başkanlığı kadrosu ihdas olunur. Eğitim ve hizmet ile ilgili uygulamalar 3030 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle belirlenir.Gerekçe : Mevcut yasal statümüzle hemen hemen aynıdır,ancak daha etkin olunması için müstakil bir daire başkanlığı kurulması istenmiştir.Madde. Bu kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelik bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (6) altı ay içinde hazırlanarak uygulamaya konulur. Uygulamaya konuluncaya kadar 15-Temmuz-1969 tarih ve 13249 sayılı Resmi Gazete yayınlanmış bulunan Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.Madde. Diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri kaldırılmıştır.Madde. Bu kanunun uygulanmasını göstermek amacıyla İçişleri Bakanlığınca yönetmelik düzenlenir.Madde. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Madde. Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.