BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none } h2 {margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}

Yürütmeği Durdurma
Belediye ve İl Özel İdarelerle İlgili;
GÖREVDE YÜKSELME Yönetmeliği'nin 3 üncü maddesi hakkında
Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili DANIŞTAY KARARI


 

T.C.
DANIŞTAY
BEŞİNCİ DAİRE


 

Esas No: 2002/3117


Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: İZSU Genel Müdürlüğü İZMİR

Vekili: Av. Fatma Uzun - Aynı yerde

Karşı Taraf: İçişleri Bakanlığı ANKARA

 

İsteğin Özeti: Davacı, İçişleri Bakanlığı'nın 28.06.2002 tarih ve 24799 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.


Danıştay Tetkik Hakimi: M. Emir Kaçar

Düşüncesi: Yürütmenin Durdurulmasına ilişkin istemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Ahmet SALMAN

 

Düşüncesi: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmemiş olduğu anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.


 

TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği görüşüldü:
 

Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 9. maddesiyle, yükselme eğitime katılacak adayları boş kadro sayısının iki katını geçmeyecek şekilde belirleme yetkisinin sınavı yapan kurumlara tanındığı; İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan dava konusu Yönetmeliğin 3. maddesinde ise, bu yetkinin Valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında oluşturulacak bir komisyona bırakıldığı anlaşılmakta olup; iptali istenen düzenlemenin Genel Yönetmeliğin 9. maddesine aykırı olduğu gibi, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayet denetimi sınırlarını aşan bir nitelik taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.
 


 

Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4001 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmiş olduğundan, dava konusu Yönetmeliğin 3. maddesinin belediyeler ve kuruluşları yönünden yürütülmesinin durdurulmasına, 26.12.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


 

Başkan Üye Üye Üye Üye
Ender Mehmet Günay Esen Mustafa
ÇETİNKAYA ÜNLÜÇAY ERDEN EROL KILIÇHAN

 

 

www.zabita.hizmetleri.com © 2002

Belediye Zabıtasını Tanıma Tanıtma Araştırma ve Geliştirme Platformu