BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

                                                

DANIŞTAY KARARLARI (örnekler)

     (İLAN VE REKLAM)İşletmelerin iştigal ve imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde prospektüs ve tarifnamelerden ilan ve reklam  vergisi alınamayacağı hakk.

     (İLAN VE REKLAM)İlan ve reklam vergilerinin kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırlarını aşmamak şartıyla belediye meclislerinde tespit edileceği hakk.

     Çevre ve insan sağlığı yönünden güvenlik önlemleri yetersiz olan akaryakıt istasyonunun kapatılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakk.

     (GSM RUHSATI)Gayrisıhhi müessese olan işyerinin belediyeden gsm izni alması gerektiği halde sıhhi müessese izin belgesi ile çalışamayacağı hakk.

Asfalt tahrip bedeli  ile  ilgili uyuşmazlıkta görevli mahkeme vergi mahkemesi  olduğundan ihtilafın idare mahkemesince incelenmesinde  isabet  bulunmadığı ve  bölge  idare  mahkemesinin görevli ve yetkili idari mahkemeyi  belirleme  kararındaki  kesinliğin  temyiz  safhasındaki incelemeye kadar sirayet ettirilemeyeceği hk.

     (TAŞIMA ÜCRETİ)Kalorifer  artıklarını  toplama  işi,  belediyelerin  zorunlu  görevlerinden sayılmadığından,belediyece taşıma  ücreti  alınmasında  hukuka aykırılık bulunmadığı hk.

         (GÖRECİ KÖTÜYE KULLANMA)Okul ve camilere olması gereken uzaklık mesafelerine uyulmaksızın usulsüz olarak işletme izin belgesi verilmesinin görevi kötüye suçunu oluşturacağı hk.

     (GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA)Süresi içinde,mahkeme kararını uygulamamanın görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hk.

     (GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA)Belediyenin sürekli  hizmetlerini memurlar eliyle yürütmesi gerekirken işe almış olduğu geçici işçiler eliyle yürütmesinin TCK'nunda öngörülen görevi kötüye  kullanma suçunu oluşturduğu hk.

     (GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA)İdare mahkemesi kararını uygulamamak eyleminin Anayasanın 138 inci, 2577  sayılı  İYUK'nun 28 inci maddelerine aykırılık oluşturacağı ve TCK'nun 240.maddesine ilişkin görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturacağı hk.

     (GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA)İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Fonundan gönderilen ödeneğin,amacı dışında kullanılmasının görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu hk.

     (GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA)Memur sayılan kamu görevlilerinin kurdukları sendikalar ile toplu  sözleşme yapılarak  657  sayılı  DMK'da belirlenen sosyal ve  ekonomik  haklar  dışında  bir ödemede bulunulmasının görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hk.

     (GÖREVİ KÖTÜYE KULLANAMA)Belediye meclis üyeliğine seçilen bir kişinin 1580 sayılı Belediye  Kanununun  29. maddesine aykırı olarak belediyede maaşlı bir göreve atanmasının görevi  kötüye kullanma suçunu oluşturacağı hk.

     (İŞGAL HARCI)Hazineye ait bir yer için belediyenin işgal harcı isteyemeyeceği hakk.

     (İLAN VE REKLAM)Meydan, cadde, bulvar ve yollardaki bariyerlere konacak her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma ve tahsis ücretlerinin büyükşehir belediyesine ait olduğu hakk.

     (İLAN VE REKLAM)2464 sayılı kanunun 15/3 maddesine göre cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine getirilen, binaların cephe yanlarına asılan bez vs. maddeler vasıtası ile yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamlardan metrekare hesabıyla vergi alınacağından çaybahçesindeki cocacola yazılı bez şemsiye, masa örtüsü, buzdolabı nedeni ile m.kare

     (ÇALIŞMA RUHSATI)İşyerinde belirtilen eksiklerin belirtilen süreye rağmen tamamlanmadığı gerekçesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ve ruhsat alınıncaya kadar işyerinin kapatılmasına ilişkin işlemin mevzuata uygun olduğu hakk.

     (İMAR) 3030 sayılı yasanın uygulaması ile ilgili yönetmeliğin 10.maddesine(imar ile ilgili) iki fıkra eklenmesi hakkındaki yönetmeliğin kısmen iptal edildiği hakk.

     (YETKİ DEVRİ)3030  sayılı  Yasaya  göre,  büyükşehir belediye başkanının görevlerinden  bir kısmını genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarına  devredebileceği  hk.

     (BELEDİYE KURULMASI)504 sayılı Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması hakkında K.H.K.sonucu oluşturulan belediyelerin sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenebileceğinden 1580 sayılı Yasanın 7.maddesinin uygulanması suretiyle bu suretiyle bu yerlerde belediye kurulamayacağı hk.

     (BELEDİYE KURULMASI)1580 sayılı yasanın 7469 yasayla değişik 7 nci maddesine göre belediye kurulabilmesi için,bu belediyenin gelirlerinin kanunlarında yazılı hizmetlerin görülmesine yetecek düzeyde olduğunun anlaşılması gerektiği hk.

     (DAVA AÇMA YETKİSİ)Belediyelerin taraf olduğu davalarda ,dava açma yetkisinin belediye başkanına ait olduğu,bu yetkinin belediye başkan yardımcısı tarafından kullanılması halinde davanın ehliyet yönünden reddedilemeyeceği, belediye başkanı veya tevkil edeceği bir avukat vasıtası ile dava açmak üzere dilekçenin reddi gerekeceği hk.

     (MECLİSİN FESHİ)Belediye başkanlığının  yasa  ile zorunlu  görevlerini  yerine  getirmesini geçerli ve kabul edilebilir bir gerekçeye dayanmadan sırf belediye başkanını çalışamaz duruma getirmeye yönelik kararlar alan,belediye meclisinin feshi hk.

     (BAŞKANIN DÜŞÜRÜLMESİ)Belediye başkanının düşürülmesi istemiyle açılan davada  verilen karar, Belediye başkanının düşürülmesine ilişkin ise belediye başkanının, düşürülme isteminin reddine ilişkin ise, istemde bulunan valinin, bu kararlara karşı itiraz etme yetkilerinin bulunduğu hk.

     (BELEDİYE SINIRLARI)Büyükşehir belediye  sınırlarının 1580 sayılı Kanun hükümleri uyarınca komşu  bir ilçe belediyesini sınırları içine almak suretiyle  değiştirilmesine  mevcut yasal boşluk karşısında olanak görülmediği hk.

     (DENETLEME YETKİSİ)Büyükşehir Belediye Yönetimi Hakkındaki Kanunun 6 ve 14.maddelerinde  yer  alan  büyükşehir belediyesinin ilçe belediyeleri üzerindeki inceleme ve uygulamayı denetleme yetkisi  sınırının  inceleme  yapmak  bilgi  ve  belge istemek şeklinde algılanması gerekeceği suç oluşturan  durumlarla karşılaşıldığında  ise  ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulabileceği hk.

     (ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ)Katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmayan  yükümlüye çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilemeyeceği hk.

     (ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ)Aynı faaliyetin icrasına tahsis edilen ve iki ayrı bölümden  oluşan işyerinin iki ayrı işyeri olarak çevre temizlik vergisine tabi tutulmasının yerinde olmadığı hk.

     (ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ)Bankalara tahakkuk ettirilecek çevre temizlik vergisi personel sayısına göre belirlenmelidir.

     (ATIK SU BEDELİ)Atıksu bedeli, 2464 sayılı  Belediye  Gelirleri  Kanununa 3914 sayılı Kanunla eklenen mükerrer  44.  madde  hükmü uyarınca çevre temizlik vergisi kapsamına dahil  edildiğinden  1.1.1994  tarihinden sonraki döneme ait atıksu bedeline ve dayanağı tarifeye ilişkin uyuşmazlığın vergi mahkemesince çözümleneceği hk.

     (ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ)Atık şu bedeli ile  ilgili  çevre temizlik  vergisi kullanılan su miktarı esas alınmak suretiyle  hesaplanacağından tüketilen su miktarının bilirkişi incelemesi yoluyla tespiti gerektiği hk.

     (ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ)Su ve kanalizasyon hizmetlerinin görülmesi bakımından... genel müdürlüğüne bağlanan ....belediye sınırları içindeki yükümlü şirketten 3914 sayılı kanunla değişik 2464 sayılı kanuna eklenen mükerrer 44.madde gereğince çevre temizlik vergisi istenemeyeceği hk.

     (YENİDEN MEMURLUĞA ALINMA)Çeşitli nedenlerle Devlet memurluğundan çıkartılan veya görevlerine son verilenlerin yeniden devlet memurluğuna atanmaları hususunda yapılacak uygulama hk.

    (EĞLENCE VERGİSİ)Belediye Gelirleri Kanununda büyükşehir yönetimi  ile  yönetilen  yerler için  düzenleme yapılmadığından, 3030 sayılı Yasanın  ilgili  kuralları  uyarınca büyükşehir belediye meclisince belirlenen tarife  esas  alınarak ilçe belediyesince tahakkuk  ettirilen  eğlence  vergisinin kaldırılması  yolundaki  ısrar  kararının hukuka uygun olmadığı hk.

     (EĞLENCE VERGİSİ)Tahakkuku tahsile bağlı bir vergi olan eğlence vergisinin vadesinde ödenmemesi  veya  tahsil  edilmemesi halinde bu niteliğini  kaybedeceği  ve  sözü edilen verginin öncelikle ihbarname ile istenmesi.  bunun  sağlanamaması durumunda ödeme emri düzenlenmesi gerektiği hk.

     (EĞLENCE VERGİSİ)Bir organizatörün bir başka firmanın sponsorluğunda düzenlediği konserin eğlence vergisi sorumluluğunun organizatöre ait olduğu hk.

     (EĞLENCE VERGİSİ)Mini futbol sahasına bilet ücreti ödeyerek giren seyirci bulunmadığından ve bu tür işletmelerin eğlendirme amacı bulunmadığından bu işletmelerin eğlence vergisine tabi tutulamayacağı hk

(EMLAK VERGİSİ)1- Emlak vergisinin yetkili belediyeye ödenmesi gerektiği;  2-Öte  yandan  yanlış belediyeye ödenen verginin 213 sayılı kanun hükümleri uyarınca zamanaşımı süresi olan 5 yıl içinde geri alınabileceği hk

     (EMLAK VERGİSİ)İ.E.T.T işletmesine ait personel lojman binalarının 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/b maddesinin (a a) bendindeki muafiyet kapsamında olmadığı hk.

     (EMLAK VERGİSİ)Kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilen öğrenci yurdunun emlak vergisinden muaf olduğu hk.

     (EMLAK VERGİSİ)Belediye sınırları içinde imar planında bir kısmı konut alanına ,bir kısmı yeşil alanda kalan ancak zirai faaliyette kullanıldığı anlaşılan taşınmazın 832/6212 sayılı Arsa Sayılacak Parsellenmiş Arazi Hakkında Bakanlar Kurulu kararına göre arsa sayılamayacağı ve arazi olarak vergilendirilmesi gerektiği hk.

     (İŞLEMİN GERİ ALINMASI)Dava açma süresi içinde, hukuka aykırı tüm işlemlerini geri almaya yetkili olan idarenin, dava açma süresi geçtikten sonra, ancak yok hükmündeki idari işlemleri ile, ilgililerin gerçeğe aykırı beyanı, veya hilesi nedeniyle veya açıkça hataya düşerek tesis ettiği idari işlemlerini, süre kaydı aranmaksızın geri alması mümkün bulunmaktadır.

     (ECRİMİSİL)Davacının dava konusu taşınmazı idare ile yaptığı kira sözleşmesinin bitiminden çok sonra sözleşmede yeralan kullanım amacından farklı bir şekilde kullanmak suretiyle işgal ettiği anlaşıldığından ,sözkonusu işgal için ecrimisil istenilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı hk.

     (GÖREVDEN ALMA)Davacının yerine atandığı kişinin görevden alınmasına ilişkin işlemin iptali yolundaki kararın, onun yerine yapılan atamayı sebeb unsuru yönünden hukuka aykırı kıldığı ,dolayısıyla iptal kararını uygulamak üzere davacının görevden alınmasının idare yönünden Anayasal ve yasal bir zorunluluk olduğu hk.

     (GÖREVDEN ALMA)Davacının yürütmenin durdurulması kararı üzerine göreve başlatıldıktan üç gün sonra bu görevden alınmasının yürütmenin durdurulması kararını etkisiz bırakma amacını taşıyan ,Anayasanın ve 2577 sayılı yasanın sözüne ve özüne aykırı bir uygulama olduğu hk.

     (GÖREVİ İHMAL)Ulusal bayramlara ve resmi törenlere, düzenleme komitesi  içerisinde  görevli olmasına rağmen belediye başkanının katılmamasının  görevi ihmal suçunu oluşturacağı hk.

     (GÖREVİ İHMAL)İdare mahkemesince verilen kararı uygulamama eyleminin TCK'nun 228.maddesine ilişkin suçu oluşturacağı hk.

     (GÖREVİ İHMAL)İdare mahkemesince verilen yürütmenin  durdurulması  kararını uygulamamak eyleminin TCK'nun 228. maddesine  ilişkin suç oluşturduğu hk.

      (İŞGAL HARCI)Belediyenin  özel  mülkiyetindeki yerin, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.maddesinde belirtilen yerlerden olduğunun kabulüne olanak bulunmadığından  bu  yerin işgalinin işgal harcına konu olmayacağı hk. 

      (İLAN VE REKLAM)Şehirdeki bina duvarlarında bulunan reklam yazılarının silinmesi ve afişlerin  kaldırılması 1580/15/31. m. uyarınca belediye görevlerinden olup,  belediyece  buna  ilişkin  masrafın ihbarname düzenlenerek istenebileceği hk.

      (DAVA AÇMA YETKİSİ)Belediyelerin taraf olduğu davalarda ,dava açma yetkisinin belediye başkanına ait olduğu,bu yetkinin belediye başkan yardımcısı tarafından kullanılması halinde davanın ehliyet yönünden reddedilemeyeceği, belediye başkanı veya tevkil edeceği bir avukat vasıtası ile dava açmak üzere dilekçenin reddi gerekeceği hk.

     (BAŞKANIN YETKİLERİNİN DEVRİ)3030  sayılı  Yasaya  göre,  büyükşehir belediye başkanının görevlerinden  bir kısmını genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarına  devredebileceği  hk.

     (BAŞKANIN DÜŞÜRÜLMESİ)Belediye başkanının görevini  ihmal ederek belediye hizmetlerini aksattığı, kişisel menfaat sağladığı belde yararına  olmayan işler yaptığı, kanısına varılmayan ve açılan soruşturmalarla ilgili kesinleşmiş yargı kararı bulunmaması nedeniyle düşürülmesi isteminin reddi hk.  

    (BELEDİYE KURULMASI)Mülki ayrılma ve birleşmelerinde yapılan halk oylamalarında kayıtlı seçmen sayısının yarıdan bir fazla değil katılanların yarıdan bir fazla çoğunluğunun aranacağı hk.

     (BELEDİYE KURULMASI)Belediye kurulabilmesi için o yerin nüfusunun, son nüfus sayımında 2000’den fazla olması şart olup,bununla,beldenin gerçek ve sürekli nüfusu amaçlanmakta, geçici ve sadece sayım gününe özgü nüfusun belde nüfusu olarak kabulüne olanak bulunmadığı hk.

     (BELEDİYE KURULMASI)1580 sayılı Yasanın 7/D maddesinde öngörülen mesafenin belirlenmesinde ikamet amacına yönelik evler topluluğunun esas alınması gerektiği hk.

     (BELEDİYE KURULMASI)1580 sayılı Yasanın 7469 sayılı Yasayla değişik 7 nci maddesine göre belediye  kurulabilmesi için uzaklık koşunun yasayla öngörülen biçimde gerçekleşmesi gerektiği hk.

     (BELEDİYE KURULMASI)Bir köyün belediye olmasında yerleşim yerleri arasında 500 metre mesafe bulunması koşulu aranmayacağı hk.

(MECLİSİN FESHİ)Geçerli  gerekçe olmadan kutuplaşma ve inatlaşma  sonucu  kesin  hesabı reddeden belediye  meclisinin 1580/53/3. maddesi gereğince feshi gerektiği hk.

     (BELEDİYE MECLİSİ)Belediye meclisinin mutad toplantı yerinin  yetersizliği  sebebiyle aynı binada spor klübü ile birlikte kullanılan salonda, toplanmasında. 1580 sayılı Yasanın 53/2.maddesine aykırılık olmadığı hk.

     (MECLİSİN FESHİ)Meclis  başkanvekili ve katiplerinin toplantı tutanaklarını yasanın öngördüğü biçimde düzenlememe davranışlarının Belediye meclisinin feshi nedeni olamayacağı hk.

     (BAŞKANIN ONAMA YETKİSİ)3030 sayılı Yasa  ile büyükşehir belediye başkanına ilçe belediye meclisi kararlarını tadilen onama yetkisi  verilmediği  ve  yasa  ile verilmemiş olan bir yetkinin yönetmelikle düzenlemesi olanağı bulunmadığından Büyükşehir  Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun uygulanması  ile  ilgili, yönetmeliğin 42.maddesinin 2.fıkrasının 2.cümlesinde  yer alan “...veya  tadilen ...” ibaresinde yasa ve hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

     (MECLİS KARARI)Belediye Meclisleri kararlarının uygulanmasında umulan yararın görülmemesi halinde, henüz uygulama aşamasına gelmediği ve herhangi bir hak ya da mükellefiyet doğurmadığı süre içinde yine aynı yetkili organ eliyle geçersiz sayılmasında mevzuata aykırı bir yön bulunmaktadır.

     (KARARLARIN ONANMASI) 3030 sayılı Yasa hükümleri uyarınca, ilçe belediye meclisi kararlarının büyükşehir belediye başkanınca onaylanmayıp iade edilmesi üzerine ilçe belediye meclislerinin, üye tamsayılarının 2/3’ü çoğunlukla ısrar edebilecekleri hk.

     (KARARLARIN ONANMASI) 3030 sayılı Yasa  hükümleri  uyarınca  büyükşehir  belediye başkanına ait olan büyükşehir ve ilçe belediye  meclisleri kararlarını onaylama veya onaylamama yetkisinin başkaca organ veya kişiye devredilmesinin mümkün olmadığı hk.

     (BELEDİYE MECLİSİ KARARI)1580 sayılı Yasanın 73.maddesine göre, belediye meclisi tarafından verilen karara karşı ilan tarihinden  itibaren  on gün  içinde, belediye  meclis üyelerince itiraz edilebileceği hk.

    (KARARLARA İTİRAZ)Belde belediye meclisinin kesin kararlarına karşı belediye başkanları veya  ilgililerce  yapılan  itirazların  il idare kurulunca incelenerek karara bağlanacağı hk.

     (KARARLARA İTİRAZ)Belediye meclisinin 1580 sayılı Yasanın 71. ve 72. maddelerinde belirtilen kararları dışında almış olduğu diğer kararların kesin olup, bu kararlara karşı belediye başkanının ve ilgililerin istekleri halinde 10 gün içerisinde valiliğe veya İçişleri Bakanlığı’na itiraz edebilecekleri, bu itirazların il idare kurulunca ya da Danıştay’ca karara bağlanacağı belirtilmiş olup, bu maddenin içeriğinden valiliğe veya bakanlığına başvuru için bir zorunluluk bulunmadığı, belediye meclisi kararlarının kesin olduğu ve ilgililerin bu kesin karara karşı doğrudan yargı yoluna başvurabilecekleri gibi dilerlerse itiraz yolunu kullanabilecekleri hk.

     (KARARLARA İTİRAZ) 1580 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca belediye meclisince verilen kararlara ilgililerce vaki itiraz üzerine il idare kurulunca verilen red kararlarına karşı, ilgililerce Danıştay’da açılacak davalarda husumetin belediye başkanlığına yöneltileceği hk.

     (MECLİS ÜYESİ)Özürsüz olarak 3 toplantıya katılmayan Belediye meclis üyesi hakkında üçüncü toplantıyı izleyen dördüncü toplantıda çekilmiş sayılacaklarına karar verilmesi hk.

     (SATIŞ YETKİSİ)Belediye taşınmazlarının satış yetkisi belediye meclislerine ait olduğundan böyle bir yetkiye dayanmaksızın belediye encümeni kararına dayanılarak yapılan satışın hukuka aykırı olduğu hk.

     (BELEDİYE KURULMASI)1580 sayılı Belediye Kanunun 7.maddesine maddesine göre nüfusun 2000'den fazla olmasının bir köyde belediye kurulabilmesinin  temel  koşulu  olduğu,fiilen nufusu kalmayan ve bu nedenle belediye olma koşulunu  kaybeden  ...  İli.... İlçesine  bağlı ... Belediyesinin  sözü  edilen 7. madde  uyarınca  tüzel kişiliğinin kaldırılması gerektiği hk.

     (BOĞAZİÇİ KANUNU)Boğaziçi Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile Geçici 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinden sonra, iptal kararı yayınlanana kadar ve yayınlandıktan sonra Boğaziçinde yapılan yapıların hukuki durumları hk.

     (BOĞAZİÇİ KANUNU)2960 sayılı Yasanın 13.maddesi uyarınca encümen kararının davacının ikametgahında ve inşaat mahallinde bulunması nedeniyle tebliğ edilmemesi halinde kararın inşaat mahallinde asıldığı tarihten itibaren  15 gün sonra tebligatın tamamlanmış sayılacağı hk.

     (BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ)Büyükşehir  belediye  başkan  vekilliği görevi  ile  İlçe  Belediye  Başkanlığı  görevinin birlikte yürütülemeyeceği  hk.

     (ECRİ MİSİL ALACAĞI)Davacının, adına düzenlenen ihbarname nedeniyle düzeltme talebinde bulunması üzerine ancak ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin davacı adına düzenlenip tebliğ edilmesi ile ecrimisil alacağı tahakkuk ettirilmiş olacağından düzeltme ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren kamu alacağının tahakkuk etmiş olduğunun kabulü gerektiği hk.

     (ECRİ MİSİL)Hukuken geçerli bir kira sözleşmesine dayanmadan taşınmazı kullanan kişiden ecrimisil istenilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk.

    (ECRİ MİSİL) Ecrimisil ihbarnamesine karşı düzeltme isteminde bulunulması durumunda ecrimisil düzeltme iihbarnamesinin ilgilisi adına düzenlenip tebliğ edilmesi ile ecrimisil alacağı tahakkuk ettirilmiş olacağından ,itiraz yoluna başvurulması durumlarında ecrimisil ihbarnamesinin idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir işlem niteliğinde olmadığı hk.

(ECRİ MİSİL)1-Yasa hükmüne göre ecrimisil istenebilmesi için kişilerin devletin özel mülkiyetindeki veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazı fuzulen işgal etmiş olmaları gerekir.
 2-Davacının küçük sanayiyi geliştirmek amacıyla yapılmış olan bir sitede tahsis kararı uyarınca kullandığı işyerini fuzulen işgal ettiğinin kabulü olanaksızdır.

     (ECRİ MİSİL)Ecrimisil talep edilirken işgalin tesbit edildiği tarihden geriye doğru hesap edilecek 10 yıllık zamanaşımı gözönüne alınmalıdır

     (ECRİ MİSİL)Davacı şirket, kullanımında bulunan taşınmazı hazine adına tapuya tescili yolundaki asliye hukuk mahkemesi kararından sonrada kullanmaya devam  ettiğinden,bu tarih itibariyle fuzuli şağil durumuna düştüğü  ve  tapu  tescil  işleminin daha sonra yapılmasının da bu durumu  değiştirmesi nedeniyle anılan dönem için  ecrimisil  alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.

(GENEL SEKRETER YARD.)Büyükşehir belediyelerinde,  genel  sekreter  yardımcısı  tarafından  tesis  edilen  işlemde, başkan  adına  tesis  edildiğinin  belirtilmemiş olmasının,  anılan  işlemin  iptalini  gerektirmeyeceği hk.

     (GÖREVİ İHMAL)Ulusal bayramlara ve resmi törenlere, düzenleme komitesi  içerisinde  görevli olmasına rağmen belediye başkanının katılmamasının  görevi ihmal suçunu oluşturacağı hk.

     (HARÇ ALINMASI)Yürürlükte olan bir tarifeye göre harç alınmasının TCK’na göre suç olmadığı hk.

     (İDARİ SORUŞTURMA)Hakkında idari soruşturma ya da ceza soruşturması açılan kamu görevlilerinin hepsinin görevden uzaklaştırılması zorunlu olmayıp, görevden uzaklaştırma, görevlinin soruşturma sırasında görevi başında kalmasının sakıncasını gidermek için düşünülmüş bir önlem niteliğindedir.Bu önleme belediye başkanı gibi seçimle gelen kamu görevlileri için, çok ciddi ve önemli olaylar nedeniyle başvurulması gerekeceği hk.

     (İHALESİZ ALIM)Belediyelerin, serbest rekabet ortamının sağlanması ve tekelleşmenin önlenmesi bakımından belediye birlikleri,şirketleri veya iştiraklerinden,  ihale yapılmaksızın ihtiyaçlarını  karşılayamayacağı  hk.

     (İMAR CEZASI)İdare Mahkemeleri genel görevli mahkemeler olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine istinaden verilen para  cezası işlemine karşı açılan davada Vergi Mahkemesince görevsizlik kararı verilmesinde isabet görülmediği hk.

      (İMAR CEZASI)Durdurularak  mühürlenen  inşaata  ancak mührün sökülmesiyle devam edilmesi mümkün bulunduğu  nedeniyle  davacının  inşaatın  durdurduğundan  haberdar  olamayacağı  düşünülemiyeceğinden,  durdurma  emrinden  sonra  eklenen kısımların  maliyet  bedeli  kadar  para  cezası alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.

     (KIYI KANUNU)Kıyı kanunu ve ilgili yönetmeliğin bazı maddeleri yürürlük tarihinden önceki  imar planında öngörülmüş, ancak henüz yapılaşmamış alanların düzenlenmesine yönelik olduğundan planda yapılaşmayı yasaklayan amaçlara tahsis edilmiş taşınmazları kapsamaması nedeniyle önceki imar planında  kamunun kullanımına ayrılmış olan yeşil alan konumundaki taşınmazın yüz metrelik sahil şeridi  içinde kalması halinde konut alanına dönüştürülmesine hukuken olanak bulunmadığı hk.

    (İMAR)İmar planına karşı açılan davada ,uyuşmazlık konusu alanın “sit” olarak ilanı ile birlikte plan uygulamasının duracağı; ancak durumun, dava konusu planın mahkemece iptali sonucunu doğurmayacağı hk.

    (İMAR)Belediye sınırları  içinde  kalan yerlerin imar planlarını yapma, onama ve değiştirme  yetkisi  ilgili  belediyelere ait olduğundan, taraflar arasında yapılan sözleşmelerin  imar planı yapılmasında ve değişikliklerinde dikkate alınmasının mümkün olmadığı hk.

     (İMAR)3194 sayılı Yasanın 8.maddesi gereğince imar planları ve buna ilişkin tadilatın belediye meclisince onaylanmasıyla yürürlüğe gireceği hk.

     (İMAR)Ödeme emrinin dayanağı olan imar para cezasına ilişkin Belediye Encümeni kararını Tebligat Kanununda belirtilen usule uyulmaksızın doğrudan muhtara bırakıldığının anlaşılması karşısında, 6183 sayılı Yasaya göre kesinleşmiş ve vadesinde ödenmemiş bir kamu alacağından sözedilemeyeceğinden, ödeme emri düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

     (İŞGAL HARCI)Denizden dolma yerlerden işgal harcı alınabilmesi için işgal edilen yerin 2464 sayılı Kanunun 52 maddesinde  sayılan umuma ait yerlerden olmasının yanı sıra fiilen umumun istifadesine de sunulmuş olması gerekmektedir.

     (İŞGAL HARCI)Denizden dolma yer, 2464 sayılı yasının 52. maddesinde sayılan yerlerde olmadığından, bu yer için salınan işgal harcında isabet bulunmadığı hk.

(BELEDİYE MECLİSİ)Belediye  Meclisince  incelenip  karara bağlanan  kesin  hesaplara  ilişkin  olarak  sonradan  oluşan  uyuşmazlıkların  çözümünün Sayıştay’'ın  yetkisinde  olduğu  hk. 

     (İMAR)2863 sayılı Yasanın 17.maddesine göre,koruma kurullarının koruma amaçlı planlarını değerlendirmek,uygun görüp görmemek yetkisi tartışmasız bulunduğuna göre,koruma amaçlı planların belediye tarafından yapılması sırasında koruma kurulu kararları çerçevesinde bağlı yetkilerin bulunduğu açık olup,dava konusu olayda koruma kurulunun tetkik ve değerlendirmesine sunulan planı uygun bulduğu ve bu iradesini onama sözcüğü ile ifade ettiği anlaşıldığından ,bu ifadenin mahkemece belediyenin planı onama yetkisinin ortadan kaldırıldığı şeklinde değerlendirmesi sonucu verdiği kararında isabet görülmediği hk. 

     (İDARİ YARGILAMA USULÜ)Mahalli İdarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri hakkındaki istemler üzerine ,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun ek 2.maddesi uyarınca verilen kararlara karşı ;aynı kanunda idari davalar için öngörülen kanun yollarına başvurulması olanağı bulunmadığı hk.

    (BELEDİYE MECLİS KARARINA İTİRAZ)Belediye  meclis  kararına  karşı 1580 sayılı  Yasanın 73.maddesi uyarınca  yapılan itirazın dava yolu  olmayıp  idari bir  itiraz yolu olduğu itirazın yargı görevi değil, idari bir görev olduğu  nedeniyle ilgililerin belediye meclis kararına  karşı  doğrudan  doğruya iptal davası açabilecekleri gibi, anılan yasa  hükmüne göre  itiraz yoluna  başvurarak il idare kurulundan ilgili  kararın  incelenmesini isteyebilecekleri  ve il idare kurullarının da bu kararın inceleme yetkileri  bulunduğundan aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmediği hk.

     (BELEDİYE MECLİS KARARINA KARŞI DAVA)Belediye başkanının,kendisinden önceki  belediye başkanının katıldığı belediye meclisi kararlarına karşı dava açma ehliyeti bulunduğu hk.

     (PARA CEZASI VERME YETKİSİ)İlçelerin il sınırları içerisinde yer alması ve valinin il genel idaresinin başı olması itibarıyla ilçe sınırları içerisinde en büyük mülkiye amiri olarak kaymakamın yanı sıra vali de kabul edilebileceğinden 2872 sayılı yasanın 24 .maddesi uyarınca para cezası verme yetkisinin mahallin en büyük mülki idare amiri sıfatıyla  valilik veya kaymakamlıkça kullanılabileceği hk.

     (İMAR)Ruhsatsız yapılan ve halihazırda ruhsatı bulunmayan binada yapılacak ilavelerinde 3194 sayılı yasanın 21.maddesi uyarınca ruhsata tabi olduğu hk.

    (İMAR)3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre bir yapının durdurulabilmesi, yapılmakta olan yapının ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılması halinde mümkün olabileceğinden,böyle bir durumu olmayan ve ilçe belediyesince verilen ruhsata uygun biçimde yapılmakta olan yapının Büyükşehir Belediyesince durdurulmasında isabet görülmediği hk.

     (İŞÇİ ALIMI)Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ilk defa geçici işçi olarak alınacakların Sınav Yönetmeliği uyarınca sınava tabi tutulması gerektiği halde bu gerçeğe uymadan yapılan atamaların suç oluşturduğu hk.

(FUZULİ İŞGAL)1-İdarenin kendi adına kayıtlı bulunan taşınmazı, taşınmazı kullanan kişinin fuzuli şagil durumunda olması halinde 2886 s.Kanunun 75.maddesinde öngörülen usul içerisinde tahliye ettirebileceğinde kuşku bulunmamaktadır.
2-Davalı idare davacının kayyum ile yapmış olduğu sözleşmenin, kendi ihtiyacı nedeniyle yenilenmeyeceğini bildirmiş ve davacı da sözleşmenin bitim tarihi itibariyle artık fuzuli şagil durumuna düşmüş olduğuna göre, uyuşmazlık konusu taşınmazın tahliyesinin istenmesinde mevzuata aykırı bir yön bulunmamaktadır.

(TAHSİSİN GERİ ALINMASI)1- Yol, park.,meydan gibi yerler de  kurulan büfenin kira sözleşmesine dayalı olarak da verilmiş  olsa,  sakıncası belirdiğinde, büfe  yeri  iptal edilerek tahsis işlemi geri alınabileceği,
2-Tahsis işlemi geri alınarak, kira sözleşmesi geçersiz kılındığından uyuşmazlığın idari yargıda çözülmesi gerektiği hk.

     (TAHSİSİN GERİ ALINMASI)Davacıya ihale ile kiraya verilen büfe  yerinin  iptali  ve  boşaltılmasına ilişkin işlem kanun gücüne  dayalı  olduğundan.  (tahsisin  geri alınması ve sözleşmenin geçersiz kılınması gerekçesiyle) idare mahkemesince işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerektiği hk.

     (TAHSİSİN GERİ ALINMASI)Belediye sınırları içindeki büfelerin kiraya verilmesi, bir tahsis  işlemi  büfe yerinin iptali ve boşaltılması da tahsisin geri alınması işlemi olduğundan adli  yargı  yerinde  tahliye  davası açılmasına gerek bulunmadığı hk.

(İMAR)Büyükşehir  Belediyesinin  1/1000  ölçekli uygulama  imar  planı  değişikliği  yapma  yetkisi bulunmadığı  hk.

     (KORUMA KURULU KARARI)Koruma Kurulu kararı yapının ruhsatının iptalini ya da yıktırılmasını sağlayacak nitelikte bir karar olmayıp, yasa hükmü uyarınca belediye tarafından gereğinin yapılması yolunda bir bildirimdir. Yapı ruhsatının iptali ve yıkım konusunda işlem tesis etme yetkisi Belediyeye aittir.

     (İMAR)Akaryakıt istasyonunun önündeki kaldırımın altına yakıt tankı yerleştirildiği anlaşıldığından, kamuya ait yerde inşai faaliyette bulunulamayacağı nedeniyle mahkemece, bilirkişi raporunda yeralan görüşler gözönünde bulundurularak anılan tankın yıktırılması yolundaki işlemin iptaline karar verilmesinde isabet görülmediği hk.

     (İMAR)Belediyeden izin alınmak suretiyle yapılacak yapılar kapsamına girmediği açık olan proje kapsamı içerisinde nitelendirilemeyecek kapalı hacim oluşturan yapının 3194 sayılı Kanunun 32.maddesi uyarınca yıkımına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.

     (HARÇLAR)Yürürlükte olan bir tarifeye göre harç alınmasının TCK’na göre suç olmadığı hk.

     (SORUŞTURMA)Memurların memurluk görevlerinden doğan ya da görevleri sırasında işledikleri suçlara ilişkin soruşturmanın sanığın memurluk görev ve derecesinin daha üstünde ya da ona eşit düzeyde bulunan bir memur tarafından yapılması esastır.

     (DAVA AÇMA)Davacının,2577 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca idareye başvurması ve bu başvurusuna 60 günlük cevap süresi içinde bir cevap verilmemesi üzerine bu hususu isteğinin reddi sayarak 10. maddenin 2. fıkrasında belirtilen ikinci 60 gün içinde açtığı davanın süresinde olması karşısında, davanın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekeceği hk.

     (GÖREVE DÖNME)18.01.1991 tarihinden sonra işlenen suçlar bakımından 657 Sayılı Kanunun 48 nci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan suçlar dışındaki bir suç nedeniyle 6 aydan fazla hapis veya ağır hapis cezası alıp, bu cezaları tecil edilmiş olanların görevlerine dönebilecekleri hk.

     (GÖREVE SON VERME)Davacının aday memur olarak göreve başladığı dönemde babasının belediye başkanı olarak görev yaptığının anlaşılması üzerine olay tarihinde yürürlükte bulunan Belediye Memur ve Müstahdemleri Tüzüğünün 19.maddesi gereğince görevine son verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk.

     (GÖREVE SON VERME)Belediye  memurlarının  görevlerine  son  verilebilmesi için ,bu yoldaki belediye başkanlığı önerisinin, belediye encümeni tarafından karara bağlanmasının zorunlu olduğu  hk.

     (RUHSAT)Birinci sınıf G.S.M.olan örme sanayi işyerinin işyeri açma izin belgesi olmadığı gerekçesiyle yetkili olmayan ilçe belediyesince 1580/113. maddesine göre kapatılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

     (RUHSAT)2. sınıf  gayri sıhhi müessese olan ve buz imalatı yapılan işyerine, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ve ruhsatın iptali konusunda ilçe  belediyesinin yetkili olduğu hk.

     (PARSELASYON HARCI)Harca konu hizmet nedeniyle ücret  istenemeyeceğinden  2464  sayılı  Belediye  Gelirleri Kanununun  80.maddesine  göre  parselasyon harcına konu olan parselasyon  hizmeti  için 2464 sayılı  Kanunun  97  ve 1580  sayılı Belediye Kanununun 70.maddesine göre plan ve proje ücreti istenemeyeceği hk.

    (KATILMA PAYI) Yerel yönetimlerin yeterli akçalı kaynağa kavuşturulması ve hizmetten yararlanma esasına dayalı giderlerin, yapılmasından sonra tahsilinden olumsuz yönde etkilenmelerini önlemek amacıyla katılma paylarının yarısı ödenmedikçe davaya konu edilememesi yolunda öngörülen sınırlamanın, belediye encümeninin pay belirleyen kararlarına karşı açılacak davalar için de söz konusu olduğu hk.

     (HARÇLAR)Anayasanın 73 üncü maddesinde yer alan, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı biçimindeki hüküm karşısında; yasal bir düzenleme yapılmaksızın,belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda yapılacak binalara verilecek inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izninin karşılığında bir harç alınmasının mümkün olmadığı hk.

     İDARİ SORUŞTURMA(GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA)Hakkında idari soruşturma ya da ceza soruşturması açılan kamu görevlilerinin hepsinin görevden uzaklaştırılması zorunlu olmayıp, görevden uzaklaştırma, görevlinin soruşturma sırasında görevi başında kalmasının sakıncasını gidermek için düşünülmüş bir önlem niteliğindedir.Bu önleme belediye başkanı gibi seçimle gelen kamu görevlileri için, çok ciddi ve önemli olaylar nedeniyle başvurulması gerekeceği hk.

     (İLAN VE REKLAM VERGİSİ) ilan asma tahsis ücreti İlan ve reklamın 3030 sayılı kanunun 18/e maddesinde sayılan yerlerde yapılması halinde belediye hizmetinin varlığının kabulü gerektiğinden ilgilinin hizmet talebi olmadığından bahisle ilan asma tahsis ücretinin terkin edilmesinde kanuna uyarlık bulunmadığı hk.

     (İLAN VE REKLAM VERGİSİ)İlan ve reklam vergisi beyannamesini ... Büyükşehir Belediyesine verdikten ve tahakkuk ettirilen vergiyi ödedikten sonra, ... Belediyesince ilan yapılan yerlerin kendi görev alanlarına girdiği görüşüyle ... Belediyesi İşgal Bürosu Şefliği tarafından düzenlenen yoklama fişine dayanılarak dava konusu kusur cezalı ilan ve reklam vergisi istenemeyeceği hk.

     (İLAN REKLAM VERGİSİNİN HESAPLANMASI)Her hangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda, yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümünün  esas alınacağı hk.

     (İlan ve reklam vergisi verginin hesaplanması yüzölçümü)Herhangi  bir  yüzeye  yazılmak  veya çizilmek  suretiyle  yapılan  ilan  ve  reklamlarda, yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümünün  İlan  ve  Reklam  Vergisine  esas alınması gerektiği hk.

(İLAN REKLAM VERGİSİ KATALOG)...mağaza işletmeleri ticaret ve sanayi A.,Ş. nin  pazarladığı  malları  ve fiyatlarını  gösteren ve 15 günde bir çıkarılan “. . yayın” adlı derginin katalog olduğu ve 2464 sayılı Kanunun 15/5.  maddesine göre ilan ve reklam vergisine tabi bulunduğu hk.

     (İlan ve reklam vergisi KATALOĞ).. Market'in ... sahibi müşterilerine dağıttığı pazarlanan mal ve  eşyaların fiyatlarını belirten resimli listenin katalog olup ilan ve reklam vergisine tabi olduğu hk.

     (İlan ve reklam vergisi VERGİNİN KONUSU )2464 sayılı Kanunun 15/3. maddesine göre cadde, sokak ve yaya  kaldırımları  üzerine  getirilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair  maddeler  vasıtasıyla  yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamlardan metrekare hesabıyla vergi alınacağından çay bahçesindeki Coca-Cola yazılı bez, şemsiye, masa örtüsü buzdolabı nedeniyle metrekare  üzeriden yapılan hesaplamaya göre yapılan tarhiyatın kanuna uygun olduğu hk.

     (İlan ve reklam vergisi yetki) İlan ve reklam vergisi tarhiyatında belediyelerin yetkilerinin, kendi sınırları ve mücavir alanları içinde yapılan ilan ve reklamlarla sınırlı olduğu hk.

     (İLAN VE REKLAM VERGİSİ -PTT.NİN İLAN VE REKLAMLARI - MUAFİYET) PTT.işletmesinin yapacağı her türlü ilan ve reklamların vergiden muaf olduğu hk.

     (İLAN REKLAM VERGİSİ)Cadde üzerinde tretuvarda bulunan özel  direk,3030 sayılı kanunun 18.maddesinin e fıkrasında sayılı yerlerden olmadığından,bu direkte asılı ilan ve reklamlar nedeniyle ücret istenemeyeceği hk.

     (İLAN REKLAM VERGİSİ)Taşımacılar ticari unvanlarını uluslararası taşımalarda kullanacağı bütün taşıtların yan ve arka karasörü üzerine yazdırmaları yasal zorunluluk olduğundan bu yanı nedeniyle ilan ve reklam vergisi alınamayacağı hk.

     (İLAN REKLAM VERGİSİ)Fabrika binası önündeki bayrak direğinde asılı  bulunan  ve  firmanın  amblemini taşıyan  filamanın  İlan  ve Reklam  Vergisine tabi tutulması gerektiği hk.

      (İLAN REKLAM VERGİSİ)Büyükşehir dahilinde bulunan meydan, cadde ve ana  yollarda  reklam  asmayerlerinin  belirlenmesi,  izin  verme vevergisini alma yetkisinin reklam özel bina cephesine asılmış olsa dahi büyükşehir  belediyesine ait olduğu hk.

     (ECRİMİSİL)Uyuşmazlık konusu taşınmazı işgal eden davacıdan, taşınmazın tahliye edilmesinden sonra geriye dönük olarak ecri­misil alınmasına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.

    (YIKIM HAKKINDA)Büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında yeralmadığından  dava konusu işlemin yapının tahliye edilmesi suretiyle yıktırılmasına ilişkin bölümünde  yetki yönünden mevzuata uyarlık bulunmadığı hk.

 

 

Belediye Zabıtasını Tanıma Tanıtma Araştırma ve Geliştirme Platformu