BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }


BEKLENTİ VE TEMENNİLER


SESLENİŞ

** Yerel Yönetimler Bakanlığı Kurulmalı
** Belediye İhtisas Mahkemeleri Kurulmalı


BELEDİYE ve ZABITAYA
**
Yerel Yönetimler yasa tasarısında 1580 sayılı Belediye Kanunun 105. maddeside yapılan değişiklikle Zabıtanın İMAR,ÇEVRE,SAĞLIK,TURİZM gibi alanlarda ihtisalaşması Öngörülmektedir. Belediyeler Bu yöndeki çalışmalarına Geçkalmadan Başlamalıdır.
**
1969 tevelüdlü Belediye Zabıta yönetmeliği ivedilikle değiştirilmelider,Sözkonusu yönetmelik değişen yada mülga edilen kanunlar karşısında geçerliliğini yitirmiştir.Danıştay Bu Yönetmeliği Kaldırmadan Değişiklik Cihedine Gidilmeli.
**
Belediye zabıtası kıyafet yönetmeliğinde düzenlemeler yapılmalı zabıta ülke sathında kıyafet birliğine gitmeli folklorik kıyafetler gibi her belediyenin ayrı ayrı kıyafet kültürü olmamalı.
** Z
abıtanın eğitim düzeyi,halkla diyaloğu,mevzuat açısında yeterliliği görülüyorki yetersiz.Bu sorunu gidermek için hizmet içi eğitim programlaması yapılmalı özellikle İLETİŞİM,HALKLA İLİŞKİLER ve MEVZUAT alanlarında zabıtaya bilgi ve beceri kazandırlmalı.
**
Belediye Zabıtası Kendi bünyesinde halkla ilişkiler birimi kurmalı.
Belediye Zabıtası Himetleri,hizmet alanları,sorumluluk ve yetkileri zabıtayı yeterince tanıyamayan kamu oyuna anlatılmalı.
Bu Çalışma;

Kurum İçi,
Kurum dışı
olarak faaliyet göstermeli etkin olmalı,güncel,objektif,eğitici,bilgilendirici ve özendirici olmalıdır.
** Belediye Zabıtası Birimleri arasında bilgisaylı arşivlemeye yerel ağa gidilmeli.Bu sayede belediye suçlarını takip etmek daha kolaylaşacaktır.

Municipal Police