BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none }

MAHKEME KARARLARI

Danıştay Kararları

Yargıtay Kararları

Mahkeme Kararları

 

                                                

YARGITAY KARARLARI (örnekler)

  İmar Kanununun geçici 7. maddesi mutlak anlamda ve bütün özel kanun hükümlerini bertaraf eden bir hüküm niteliğinde değildir. Maddenin ilk kısmı kat mülkiyetine tabi olup olmadığına bakılmaksızın Boğaziçi Kanunu uygulama alanı içinde mevcut yapılardaki tüm çekme katlar hakkında uygulanabilecektir. Ancak bu madde kat mülkiyetine geçmiş ve birden çok maliki bulunan yapılarda uygulanırken Kat Mülkiyeti Kanununun 44. maddesinde yer alan "kat malikleri kurulunun oybirliğiyle karar verme" şartı aranacaktır.

   İmar uygulaması sonucu, muhafazası mümkün olmayan gecekonduların yıkılması nedeniyle; bina sahiplerine, binanın değeri değil, enkaz bedeli ödenir.iyle; bina sahiplerine, binanın değeri değil, enkaz bedeli ödenir.

  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesindeki hüküm münhasıran devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallar hakkında uygulanır. Belediyelere ait taşınmaz malların kiracısı bu hükmün kapsamı dışındadır.

  Devlet İhale Kanunun 75. maddesi devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallar hakkında uygulanır.

  2886 sayılı yasanın 75. maddesi devletin özel mülkiyetindeki kiralanan taşınmazlar hakkında uygulanır. Özel idare müdürlüğünün kiraya verilen taşınmazlar hakkında bu kanunun 75. maddesi uygulanmaz.

  2886 sayılı 75. maddesi ancak Hazine tarafından kiralanan taşınmazlarla ilgili olarak uygulanabilir. Belediye tarafından kiralanan taşınmazlarla ilgili anılan yasa değil 6570 sayılı yasa hükümleri uygulanmalıdır.

  Kira sözleşmesinde kiralananın Çaybahçesi olması nedeniyle sonradan bunun üzerine kiracı tarafından musakkaf nitelikte bina yapılmış olsa dahi onun arsa niteliğini değiştiremez Bu durumda sözleşmenin Borçlar Kanununun hükümlerine tabi olduğunun kabulü zorunludur

  Görevi savsama hk.

   
   
 

Belediye Zabıtasını Tanıma Tanıtma Araştırma ve Geliştirme Platformu